หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา, ข่าวเกษตรกรรม, ข่าวเศรษฐกิจ

พะเยาจัดงานเทศกาลลำไยและของดี

จังหวัดพะเยากำหนดจัดงานเทศกาล ลำไยและของดีจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม  2559 สนามกลางเวียง (ข้างสถานีขนส่งจังหวัดพะเยา) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คุณภาพลำไยและ  เพิ่มช่อง       ทางการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในจังหวัดพะเยา

นายอุดมศักดิ์  คำมูล  เกษตรจังหวัดพะเยา  กล่าวว่า จังหวัดพะเยามีไม้ผลเศรษฐกิจหลักอยู่ 2 ชนิดได้แก่ ลำไย และลิ้นจี่ โดยเฉพาะลำไย  มีพื้นที่ปลูก จำนวน 58,149 ไร่ มากเป็นอันดับ 4 ของภาคเหนือ เกษตรกรผู้ปลูกลำไย จำนวน 10,635 ราย จากการคาดการณ์ผลผลิตในปีนี้ประมาณ 21,085 ตัน ซึ่งลำไยเป็นไม้ผลที่สำคัญและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดพะเยา และการผลิตลำไยของจังหวัดพะเยาเป็นการดำเนินการผลิตในรูปแบบกลุ่มเกษตรกรทั่วไปและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตลำไย ซึ่งลำไยจะเริ่มให้ผลผลิตออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน และผลผลิตจะออกพร้อมกันและมากที่สุดช่วงเดือนสิงหาคม ดังนั้น จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์และการจัดงานจำหน่ายลำไยและสินค้าที่แปรรูปจากลำไยเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยคุณภาพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่แปรรูปลำไย รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าเกษตรอื่นๆ สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดและขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มรายได้โดยทางตรงและเป็นการสร้างเครือข่ายการตลาดในระดับจังหวัดและ  ภูมิภาค

เกษตรจังหวัดพะเยากล่าวต่อไปว่า จังหวัดพะเยาจึงจัดงานเทศกาลลำไยและของดีจังหวัดพะเยา ปี  2559 ระหว่างวันที่  18-27 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสบริโภคลำไยคุณภาพและสินค้าแปรรูปจากลำไยของจังหวัดพะเยา รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและลดปัญหาด้านการผลิตลำไยของเกษตรกร ในปัจจุบันที่ประสบปัญหาด้านการเก็บเกี่ยวซึ่งเกษตรกรทำเป็นลำไยร่วงนำเข้าโรงอบเพียงอย่างเดียว หันมาพัฒนาคุณภาพลำไยเพื่อจำหน่ายเป็นผลสดให้แก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้บริโภคเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ของจังหวัดพะเยาอีกทางหนึ่ง ณ สนามกลางเวียง (ข้างสถานีขนส่งจังหวัดพะเยา) อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โทร .0-5488-7050-1 ต่อ 31 , 32ทุกวันในเวลาราชการ.