หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

พะเยาจัดธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จำหน่ายสินค้าราคาถูกช่วยประชาชน

Author by 22/03/16No Comments »

1      เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559  นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พะเยา เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดพะเยา” ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งจังหวัดพะเยา ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16- 20 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการนำสินค้าเข้าร่วมจำหน่ายจำนวน 300 คูหา เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ทั้งในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง เช่น น้ำมันพืช ข้าสาร น้ำตาลทราย ไข่ไก่ และสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น รวมทั้งการเกิดสถาน การณ์ภัยแล้งและราคาผลิตทางการเกษตรตกต่ำในหลายจังหวัด ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะแรงงานในภาคการเกษตรได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากมีรายได้ลดลง ไม่สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น จึงไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ

ดังนั้นเพื่อเป็นการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดต่างๆ ทุกภาคทั่วประเทศ ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ตามโครงการธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพของประชาชน ประจำปี 2559.