หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

พะเยาจัดมหกรรมข้าว-สินค้าเกษตร เพิ่มศักยภาพเปิดตลาดใหม่ให้ค้าขาย

Author by 28/08/14No Comments »

thainews180            จังหวัดพะเยา จัดงานมหกรรมข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดพะเยาภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ ลานเอนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวของจังหวัดพะเยาตลอดจนพืชผักที่มีการผลิตที่ปลอดภัยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าข้าวของจังหวัดพะเยาโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ผวจ.ดพะเยา กล่าวว่า   ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2โดยจังหวัดพะเยาเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ ข้าวก่ำ และข้าวไรซ์เบอรี่ ที่มีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 577,378 ไร่ ผลผลิตข้าวประมาณ 319,741 ตันและเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิประมาณ 450,634 ไร่ ผลผลิต 251,194 ตันหรือคิดเป็นร้อยละ 78.56 ของผลผลิตข้าวทั้งหมดโดยข้าวหอมมะลิของจังหวัดพะเยามีคุณสมบัติ เหนียวนุ่ม หอมนาน เป็นข้าวที่มีคุณภาพ เป็นที่นิยมบริโภคทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในภาคอื่นๆ เนื่องจากเกษตรกร ผู้ประกอบการ สถาบันเกษตรกร ยังขาดประสบการณ์ด้านการตลาด การทำตลาดข้าวเชิงรุก ขาดการเชื่อมโยงการตลาดกับผู้ค้าในภูมิภาคอื่นและการประชาสัมพันธ์ข้าวของจังหวัดพะเยายังไม่ทั่วถึง ส่งผลให้ช่องทางการตลาดมีจำกัด เสียเปรียบด้านการแข่งขัน

ดังนั้นจังหวัดพะเยาจึงได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย เวทีเสวนาในหัวข้อ “มองอนาคตข้าวจังหวัดพะเยา”การเสวนาของเกษตรกรผู้นำ “การทำข้าวคุณภาพเพื่อการแข่งขัน” การแสดงของนักเรียนนักศึกษา การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการและการออกบูธจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดพะเยาและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2.