หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

พัฒนาระบบขนส่งรับธุรกิจ MICE

Author by 9/03/16No Comments »

thainews180   จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมนำเสนอผลงานการศึกษากิจกรรมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ  และการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการระบบโครงสร้างเมืองรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 วางแผนและรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินการพัฒนาแต่ละจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับรูปแบบโครงสร้างเมือง

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มช. นายกฤษณ์ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอผลการศึกษากิจกรรมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรองรับธุรกิจ MICE และการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการระบบโครงสร้างเมืองการพัฒนาอย่างยั่งยืน   ประจำปีงบ ประมาณ 2558 ให้หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องได้มีการนำเสนอภาพรวมของโครงการ และการสัมมนาในเรื่องของอุปสงค์ที่มีต่ออุตสาหกรรม MICE และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 , การปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับแหล่งกิจกรรมจัดการประชุมสัมมนา และนิทรรศการ และการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมโครงการ

โดยผศ.เบญจางค์ ใจใส่ แดร์อาร์สลานิออง รอง ผอ.สำนักบริการวิชาการ มช.เผยว่า โครงการที่จัดขึ้นนี้เพื่อ เป็นการวิเคราะห์ระบบขนส่งสาธารณะ และการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะรองรับกิจกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และเป็นการระดมความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและการให้บริการเพื่อรองรับกิจกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดละ 1 ครั้ง รวมทั้งยังเป็นการจัดทำแผนปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ และระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการและการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ยังเป็นการดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับแหล่งกิจกรรมจัดการประชุมสัมมนาและนิทรรศการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบของสื่อที่เหมาะสมอีกด้วย โดยกิจกรรมนี้ได้ดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมจากการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับรูปแบบการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและการบริการฯ ของ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน และได้จัดทำแผนปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ และระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

ด้าน นายกฤษณ์ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายมาจากหลายภาคส่วนทั้งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง สำหรับผลการศึกษาต่างๆ ที่ได้จากการประชุม คาดว่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเนื่องจากการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรองรับธุรกิจ MICE และการท่องเที่ยวอยู่ภายใต้โครงการระบบโครงสร้างเมืองรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นเป็นโครงการที่ดำเนินการด้านการคิด การวางแผน และทำให้เรื่องการจัดการระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในรูปแบบ MICE ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับรูปแบบโครงสร้างเมืองของแต่ละจังหวัดด้วย.