หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

พัฒนาสปาไทยล้านนาสู่สากล

Author by 29/01/16No Comments »

1                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมการพัฒนาการให้มีอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปาสู่สากล (Thai Lanna SPA Aw)

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส ถนนช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่  นายไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่    เป็นประธานเปิดงานประชุม พร้อมกล่าวว่า ข้อมูลจากสมาคมสปาไทยพบว่า ปี 2015 ธุรกิจสปาในประเทศไทยเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 15 แบ่งเป็น Destination SPA ร้อยละ 6-10 Day SPA ละ Hotel and Resort SPA ร้อยละ 10-20 ผลิตภัณฑ์สปา ร้อยละ10-15 มีชาวต่างชาติมาใช้บริการ สปาในประเทศไทย มูลค่า 31,155.48 ล้านบาท การส่งออกการบริหารจัดการและผลิตภัณฑ์สปา ร้อยละ 12      คิดเป็นมูลค่า 2,240 ล้านบาท

ในส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีผู้ประกอบการสปาเพื่อสุขภาพจำนวน 49 ราย นวดเพื่อสุขภาพ 183 ราย โรงเรียนสอนนวดจำนวน 24 แห่ง โรงเรียนสอนสปา จำนวน 3 แห่ง และผู้ผลิตเครื่องสำอาง จำนวน 258 ราย มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการสร้าง Branding ด้วยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา จะทำให้การบริการและสินค้าเกี่ยวกับสปามีเอกลักษณ์โดดเด่น ลอกเลียนแบบได้ยาก และมีผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และล้านนาโดยรวม เป็นที่รับรู้ได้ว่ามาเชียงใหม่ต้องไปสปา

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน ได้จัดทำโครงการพัฒนาหัตถอุตสาหรรมสร้างสรรค์สู่สากล โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมในกิจกรรม   อัตลักษณ์ล้านนาสปาสู่สากล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อัตลักษณ์ล้านนาให้เกิดความแตกต่างใน  การแข่งขันระดับสากล และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสปาล้านนา มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน  ทั้งนี้ได้ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเกณฑ์การตรวจประเมินจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ได้แก่    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ   สมาคมไทยล้านนาสปา

การจัดการประชุมในครั้งนี้คาดว่า จะมีผู้ประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ สมัครเข้าร่วมการประเมิน รางวัลอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ราย เพื่อเป็นตัวแทน Top Ten SPA Lannaเข้าสู่กระบวนการประชาสัมพันธ์ และการตลาดของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่อไป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวในที่สุด.