หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

พาณิชย์ขึ้นเหนือสร้างธรรมภิบาล พัฒนาคุณภาพสำนักงานบัญชี

Author by 26/03/12No Comments »

เมื่อเร็วๆนี้กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรม “พัฒนาความรู้มุ่งสู่ธรรมาภิบาล และเสริมสร้างคุณภาพสำนักงานบัญชี” ให้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี สำนักงานบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง กว่า 600 คน โดยมี บรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส ถนนช้างคลาน จ.เชียงใหม่

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจ ให้มีธรรมภิบาล จึงได้มอบนโยบายให้มีการส่งเสริมให้สำนักงานบัญชีคุณภาพมากขึ้น โดยสำนักงานบัญชีที่ได้รับการรับรอง ต้องผ่านหลักเกณฑ์การตรวจประเมินจากสถานบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(ISO) ซึ่งมีหลักเกณฑ์คุณภาพสูงกว่ากฎหมายและสามารถยกระดับสู่สากล สำนักงานบัญชีในประเทศไทย ส่วนใหญ่ให้บริการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีส่วนช่วยให้ข้อมูลทางบัญชี และรายงานทางการเงินของภาคธุรกิจในประเทศมีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งบการเงินทุกประเภท สอดคล้องกับนโยบายการสร้างธรรมภิบาลให้เกิดแก่ภาคธุรกิจ

การจัดอบรมครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้การกำกับดูแล การทำบัญชีที่ถูกต้องและมีจรรยาบรรณ หวังที่จะยกระดับสำนักงานบัญชีในส่วนภูมิภาคให้มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนัด รวมถึงการมีส่วนร่วมต่อภาคสังคม เป็นการสร้างธรรมภิบาลให้เกิดแก่ภาคธุรกิจด้วย นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมยังจะได้รับความรู้ในการเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ของกลุ่มวิชาชีพบัญชี ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล และการขึ้นทะเบียนนายจ้าง กองทุนประกันสังคม โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง.