หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน, ข่าวเศรษฐกิจ

พาณิชย์ลำพูน”ติดตามสถานการณ์การรับซื้อมะม่วง โครงการรวบรวมกระจายผลผลิตมะม่วงจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อมะม่วง ตรวจสอบและแนะนำแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการรวบรวมและกระจายผลผลิตมะม่วงจังหวัดลำพูน อย่างใกล้ชิด ในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ภายหลังจากจังหวัดลำพูน ได้เปิดจุดรับซื้อผลผลิตตามโครงการรวบรวมและกระจายผลผลิตมะม่วงจังหวัดลำพูนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม เป็นต้นมา จนถึง 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 12 แห่ง 5 อำเภอของจังหวัดลำพูน โดยรับซื้อผลผลิตมะม่วงเกรดรอง ในราคานำตลาดจากการค้าปกติ เพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 1.50 บาท โดยเกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือตามพื้นที่เพาะปลูกจริง แต่ไม่เกินรายละ 5 ไร่ ปริมาณผลผลิตต่อไร่ 1,105 กิโลกรัม รวมจำนวนผลผลิตต่อรายที่จะได้รับการช่วยเหลือ 5,500 กิโลกรัม ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนได้ส่งเจ้าหน้ากำกับดูแลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินการลงพื้นที่ พบว่า ดำเนินการเป็นด้วยความเรียบร้อย.