หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน นายทรงวุฒิ นันทะ นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับ สมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย

  โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่าในนามของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือทางวิชาการ ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์ความรู้ บุคลากร งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกับสถานประกอบการ ร่วมกับสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะ และอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย   ในวันนี้

มหาวิทยาลัยยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนองค์ความรู้และการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัยและ/หรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้สามารถเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์และกลุ่มอุตสาหกรรม (S-Curve) สนับสนุนด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของบุคลากรภายใต้สังกัดสมาคมการค้าฯ สนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์และรับรองผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ของสมาคมการค้าฯ ร่วมถึง สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์และสถานที่ ในการปฏิบัติการด้านการพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยข้อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนั้นทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือดำเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรม อาทิ เช่น เทคโนโลยีพลังงานและพลังงานทดแทน เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน ระบบผลิตเชื้อเพลิง/เคมีชีวภาพ เป็นต้น โดยร่วมกันพัฒนาทั้งรูปแบบ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ บุคลากรของวิทยาลัยพลังงานทดแทน การศึกษาต่อ สหกิจศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

  สมาคมการค้าฯ ยินดีให้ความร่วมมือในการสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในด้านการประสานงานระหว่างสถานประกอบการในกลุ่มสมาคมการค้าฯ กับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในด้านต่างๆบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไปและมีระยะเวลาความร่วมมือเป็นเวลา 3 ปีนับจากวันที่ลงนาม โดยทั้งสองฝ่าย อาจตกลงขยายเวลาในการดำเนินงานภาใต้บันทึกข้อตกลงนี้ออกไปได้ตามความเหมาะสมโดยมีเหตุผลอันควร ให้ทำเป็นบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ทิ้งท้ายว่า มหาวิทยาลัยขอขอบคุณ สมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะ และอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย ที่ได้มาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ให้แก่มหาวิทยาลัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านอีกในโอกาสต่อไป.