หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ภาคเหนือ 1 หนุนเที่ยวลองสะเตย์

Author by 24/03/16No Comments »

       PNOHT590316001010403         กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปรับกลยุทธ์ทำแผนแม่บทระยะ 5 ปี  การท่องเที่ยว Long Stay เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งไปสู่มาตรฐานในระดับสากลของการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวของชาวต่างชาติ

เมื่อวันที่  16 มี.ค.59 ณ ห้องเชียงแสน อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตก ถนนไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง  อ.เมืองเชียงใหม่ นายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดสัมมนาการพัฒนาธุรกิจ Long Stay ภาคเหนือรองรับกลุ่มผู้พำนักระยะยาวนานาชาติ โดยความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่   สำนักงานจังหวัด  รวมทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวสถาบันวิจัยสังคม มช. ซึ่งมีกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนบน 1 และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ด้านตลาดท่องเที่ยวแบบ Long Stay ที่จะแสดงศักยภาพด้านการเป็น Hupท่องเที่ยว ธุรกิจบริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุนานาชาติ ให้นำไปสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจ Long Stay ของประเทศไทย ที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในหลายภูมิภาคทั่วโลก ท่ามกลางผู้ประกอบการ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จาก จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ลำพูน และ จ.ลำปางเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นและประเทศตะวันตก ดังนั้นจึงต้องมีการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนา Long Stay ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564) เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือในอนาคตด้วย โดยจะมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาความพร้อมธุรกิจบริการสุขภาพ และการเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนาเป็นจุดขาย

ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพ มีสถานบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากลรวมทั้งแหล่งบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ทำให้เอื้อต่อการดึงดูดชาวไทย และชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยว ดังนั้นจึงได้มีการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการกลุ่ม Long Stay และกลุ่มผู้เกษียณอายุ ก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงด้านที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวก – โครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ ด้านการบริการจัดการด้านการท่องเที่ยว และด้านการบริการการแพทย์ สาธารณสุข Welnessเป็นต้น.