หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

มุ่งพัฒนาลำไยให้มีคุณภาพ GAP ส่งตลาดอาเซียนและประเทศจีน

Author by 20/05/14No Comments »

สุวรรณ กล่าวสุนทร          นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกข้าวและลำไยให้ได้คุณภาพ GAP ว่า จังหวัดลำพูนมีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวและไม้ผลต่างๆ โดยเฉพาะลำไย มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน GAP ซึ่งพื้นที่จังหวัดลำพูนมีความพร้อมที่จะผลิตเป็นข้าว GAP ทั้งจังหวัด โดยมุ่งลดต้นทุนการผลิตและจะสามารถจำหน่ายได้ราคาสูงกว่าข้าวที่ปลูกโดยวิธี การปกติ สำหรับลำไยก็เช่นเดียวกันจะส่งเสริมให้ผลิตลำไยให้ได้คุณภาพ GAP และให้ได้ผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาดตลอดทั้งปี โดยมุ่งการส่งออกจำหน่ายยังประเทศจีนและประเทศอาเซียนอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าลำไยของจังหวัดลำพูน เป็นลำไยที่มีคุณภาพดีถ้าหากส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกลำไยให้ได้ผลผลิตในช่วง ที่ตลาดมีความต้องการก็จะทำให้จำหน่ายได้ในราคาสูง

จังหวัดลำพูน ได้มีการประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงาน เพื่อเตรียมการส่งเสริมให้เกษตรกรได้เพาะปลูกพืชตามที่ตลาดมีความต้องการ โดยส่งเสริมให้ใช้พันธุ์ดีเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี ใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มที่เข้มแข็งตลอดจนการ จำหน่ายผลผลิตโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะให้คำแนะนำและส่งเสริมด้าน วิชาการแก่เกษตรกร การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ Good Agriculture Practices (GAP) หมายถึง แนวทางในการทำการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนและขบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้ บริโภค มีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยหลักการนี้ได้รับการกำหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).