หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ลพ.ส่งเสริมอาชีพระยะสั้น

Author by 1/03/16No Comments »

thainews180      จังหวัดลำพูน ส่งเสริมอาชีพระยะสั้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งได้รับงบประมาณดำเนินการกว่า 2 ล้านบาท  รวม 92 โครงการ

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูนมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยได้จัดทำโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นในช่วงหน้าแล้ง จำนวน 92 โครงการ งบประมาณ 2,663,190 บาท และเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4,313 ราย

สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นในช่วงหน้าแล้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน แบ่งออกเป็น 7 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมอาชีพด้านฝีมือ จำนวน 19 โครงการ งบประมาณ 528,850 บาท เกษตรกรได้รับประโยชน์ 420 ราย,โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการจักสาน จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 58,000 บาท เกษตรกรได้รับประโยชน์ 508 ราย, โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จำนวน 35 โครงการ งบประมาณ 908,640 บาท เกษตรกรได้รับประโยชน์ 1,950 ราย, โครงการส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 357,700 บาท เกษตรกรได้รับประโยชน์ 575 ราย

โครงการส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 40,000 บาท เกษตรกรได้รับประโยชน์ 150 ราย, โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการทำขนมไทย การแปรรูปอาหาร จำนวน 19 โครงการ งบประมาณ 750,000 บาท เกษตรกรได้รับประโยชน์ 690ราย และโครงการส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 20,000 บาท เกษตรกรได้รับประโยชน์ 20 ราย.