หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ลำพูนคุมเข้มธุรกิจท่องเที่ยว

Author by 24/02/16No Comments »

thainews180                ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเร็วๆ นี้  ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ และภาคธุรกิจเอกชนด้านการท่องเที่ยว  ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด  เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยจากเครื่องเล่นผาดโผนของสถานบริการท่องเที่ยว ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางในการควบคุมดูแล เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศประสบอุบัติเหตุและได้รับอันตรายจากเครื่องเล่นต่างๆ ที่มีผู้ให้บริการในพื้นที่ ให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดสำรวจตรวจสอบว่าในพื้นที่มีบริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่ใดบ้าง 

ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือสถานบริการฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายรักษาความสะอาด กฎหมายควบคุมการจำหน่ายสุรา กฎหมายสถานบริการ ฯลฯ โดยเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุ หากเจ้าของหรือผู้ให้บริการรายใดไม่ให้ความร่วมมือหรือปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายให้ใช้มาตรการทางปกครองที่กฎหมายกำหนดไว้อำนาจไว้ เช่น การระงับใช้ใบอนุญาต หรือสั่งปิดสถานบริการตามกำหนดเวลา

นอกจากนั้นให้จัดชุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร ผู้ปกครองท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เพราะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ชี้แจงเพื่อให้เจ้าของสถานบริการท่องเที่ยวหรือสถานประกอบการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป มีจิตสำนึกในการให้ความร่วมมือและระมัดระวังในการเครื่องเล่นหรือให้บริการท่องเที่ยวด้วยความระมัดระวัง

รวมทั้งให้ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวเสี่ยงภัย เสี่ยงอุบัติเหตุ เสี่ยงอาชญากรรมให้ได้รับการแก้ไข ซ่อมแซม และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ส่วนการกำหนดมาตรการอื่น ๆ ที่มีผลส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเน้นย้ำให้ อปท. ดำเนินการด้านการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้มีการจัดทำป้ายบอกทางหรือป้ายบอกพื้นที่เสี่ยงด้วย

จังหวัดลำพูนมีสถานบริการที่มีเครื่องเล่นบริการเพียง 1 แห่ง      ได้แก่สวนสนุก เดอะซันนิวส์เซ็นเตอร์ลำพูน ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน  ส่วนเส้นทางท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เส้นทางเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ และ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน อำเภอแม่ทา ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติ จัดชุดตรวจสอบเครื่องเล่นในสถานบริการเป็นประจำ ให้อยู่ในสภาพที่ให้บริการได้อย่างปลอดภัย มาตรฐานการให้บริการตามปริมาณและจำนวนคนที่สามารถให้บริการได้พร้อมให้คำแนะนำ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน มอบหมายให้ตำรวจจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจสอบดูแลความปลอดภัย ส่วนการบริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ให้ชุดจัดระเบียบสังคมออกตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะว่ามีใบอนุญาตขับขี่โดยถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งให้มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของพนักงานขับรถด้วย

กรณีมีนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่เดินทางเข้าไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใด ให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นแจ้งอำเภอในพื้นที่ทราบ ร่วมเฝ้าระวังความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน แจ้งทุกอำเภอให้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ อปท.ในพื้นที่จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยวด้วย.