หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ศูนย์เตือนภัยธุรกิจจัดสัมมนา “จีนเที่ยว ชม. ใครได้ใครเสีย”

Author by 4/09/14No Comments »

thainews180         ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย ประธานโครงการศูนย์เตือนภัยธุรกิจภาคเหนือ แจ้งว่า ศูนย์เตือนภัยธุรกิจ ภาคเหนือ โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เล็งเห็นถึงบทบาทและความสำคัญของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการศึกษาวิจัยสถานการณ์ของธุรกิจ SMEs มาอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ได้มีการกำหนดจัดการประชุมสัมมนาหัวข้อ “จีนเที่ยวเชียงใหม่ ใครได้ใครเสีย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีน และแนวทางการรองรับ นอกจากนี้ยังจัดให้มีคลินิกสำหรับให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ทั้งในด้านการตลาด ด้านการเงินการบัญชี และด้านการจัดการที่เข้าร่วมสัมมนาอีกด้วย

การประชุมสัมมนา “จีนเที่ยวเชียงใหม่ ใครได้ใครเสีย”  จะมีขึ้นในวันที่ 5 กันยายน 2557  เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นประธานเปิดสัมมนา หลังจากนั้นจะมีการบรรยาย “สถานการณ์และโครงสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” โดย น.ส.ศุภริน เจริญพานิช สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง “ผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีน” โดยอาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย และ ผศ.ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น กรรมการโครงการศูนย์เตือนภัยธุรกิจ ภาคเหนือ ปิดท้ายด้วยการบรรยายเรื่อง “SMEs ไทย กล้าคิด กล้าเปลี่ยน กล้าสำเร็จ” โดยนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ISMED) และนอกห้องสัมมนาจะเปิดคลินิกรับปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ของธุรกิจ SMEs โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานต่างๆ ด้วย.