หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

สภาอุตฯเปิดตัวโครงการคูปองนวัตกรรม SMEs

Author by 27/07/15No Comments »

วีระยุทธ  สุขวัฑฒโก         สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ เตรียมเปิดตัวโครงการคูปองนวัตกรรมเฟส 2  หวังยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ภูมิภาค สู้ศึกตลาดอาเซียน เชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs สมัครรับการสนับสนุนเพื่อต่อยอดธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมผ่านสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  ดึงทีมผู้เชี่ยวชาญ ช่วยให้คำปรึกษา ร่วมพัฒนา และสร้างต้นแบบ นวัตกรรม 28 .. นี้

นายวีระยุทธ  สุขวัฑฒโก  ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ  เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนัก งานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ได้มีความร่วมมือในการ ดำเนิน “โครงการคูปองนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ”ในระยะแรก เมื่อพ.ศ. 2553-2555 ภายใต้วงเงินงบประมาณจำนวน 120 ล้านบาทเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เกิดการสร้าง Best Practice ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ และเกิดการพัฒนาผลงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ตลอดจนสามารถช่วยให้อุตสาหกรรม SMEs ได้พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเศรษฐกิจ

ผลการดำเนินงานในโครงการคูปองนวัตกรรมฯระยะแรก สามารถส่งเสริมนวัตกรรมผ่านทางผู้ให้บริการนวัตกรรม (ISP) ผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ให้พัฒนาแนวคิดและต้นแบบ จำนวน 277 โครงการ จาก SMEs ที่เข้าร่วม 680 รายทั่วประเทศ มีผู้เชี่ยวชาญสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการงานนวัตกรรม (Innovation Service Provider : ISP) จำนวน 832 ราย ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่อยู่ในสถาบันการศึกษา เจ้าของธุรกิจ บุคคลทั่วไป พนักงานเอกชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ การประเมินผลโครงการคูปองนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการระยะแรก พบว่าการดำเนินงานคูปองนวัตกรรมสะท้อนให้เห็นว่างบประมาณที่ภาครัฐให้การสนับสนุน สามารถก่อให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจได้ถึง 4.95 เท่า

ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานโครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ SMEs ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่2  มีงบประมาณในการดำเนินงานภายใต้กรอบวงเงิน 500 ล้านบาท โดยรูปแบบในการพัฒนานวัตกรรมจะอาศัยหน่วยงานประสานงานกลาง ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่กำหนดตามเงื่อนไขของกระทรวงอุตสาหกรรม โครงการคูปองนวัตกรรมที่ขอรับการสนับสนุนต้องมีความเป็นนวัตกรรม ซึ่งครอบคลุมสินค้า หรือบริการ หรือกระบวนการ และมีความเป็นไปได้ทางวิชาการและธุรกิจ  มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มรายได้ หรือลดต้นทุน ของธุรกิจ อันจะต้องมีผลประโยชน์และผลกระทบที่ดีต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  เจ้าของหรือผู้บริหารระดับสูงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้องเป็นผู้ดำเนินการหลักในการพัฒนาโครงการนวัตกรรม  ด้านรูปแบบการสนับสนุน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจะให้การสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่างบประมาณโครงการรวมที่ได้รับการอนุมัติ  และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จะต้องมีส่วนร่วมร้อยละ 25 ของมูลค่างบประมาณโครงการรวมที่ได้รับการอนุมัติ โดยแบ่งจ่ายคูปองไปตามเงื่อนไขการใช้คูปองนวัตกรรม

ในส่วนของภาคเหนือจะมีการจัดสัมมนาและเปิดตัวโครงการคูปองนวัตกรรมระยะที่ 2 ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ อยากเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือที่สนใจมาร่วมรับฟังข้อมูลโครงการ เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้ประกอบการที่ต้องการจะพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้นวัตกรรมทั้งในแง่เทคโนโลยี การตลาด การบริการ และกระบวนการ ทั้งนี้ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคือลดความเสี่ยงในการพัฒนานวัตกรรม ที่สำคัญ SMEs เป็นผู้คิดเอง แต่ไม่ต้องทำเอง เพราะได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการฯ ที่จะนำเงินไปจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเป็นผู้ช่วยในการนำแนวคิดของ SMEs มาทำการศึกษาความเป็นไปได้ของแนวคิดนั้น หรือ ช่วยให้คำปรึกษา ร่วมพัฒนา และสร้างต้นแบบนวัตกรรมนั้นๆ ทั้งนี้รายละเอียดทั้งหมดจะชี้แจงในวันจัดสัมมนา

“ผมมั่นใจว่าโครงการคูปองนวัตกรรมเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้ประกอบการในภูมิภาค ซึ่งสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและผลักดันให้ภาคอุตสาห กรรมในภูมิภาคได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง อย่างเป็นรูปธรรม การดำเนินงานของโครงการฯ จะอาศัยเครือข่ายความร่วมมือ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  เอกชน  และสถาบันการศึกษาเข้ามาทำงานร่วมกับแบบบูรณาการ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง  ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจมารับฟังข้อมูลและสมัครเข้าร่วมโครงการ  โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่    โทรศัพท์ 0-5330-4346-7 หรือสภาอุตสาหกรรมทุกจังหวัด” ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ กล่าวในที่สุด.