หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

สวทช.ภาคเหนือประชุมประจำปี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความเข้มแข็ง

Author by 2/03/16No Comments »

      11111          ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อเร็วๆ นี้  สวทช. ภาคเหนือจับมือพันธมิตร จัดประชุมประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “ยกระดับสังคมวิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ” แสดงถึงบทบาทของสวทช. ภาคเหนือ ที่ร่วมกับพันธมิตรในการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อยอดการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง เกิดความตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ภาคเอกชนมีความเข้มแข็งด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรม

โดยเฉพาะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น โดยมี ดร. ณรงค์ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มาเป็นประธานมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 700 คนรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายมุ่งสร้างสมดุลของการพัฒนาประเทศไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และมีการแบ่งปันอย่างทั่วถึงด้วยการนำนวัตกรรมไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น การขับเคลื่อนความเจริญทางเศรษฐกิจนวัตกรรมหน่วยงาน และพันธมิตรทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือเป็นหัวใจสำคัญ ต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจพัฒนาผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหา และนำพาประเทศไทยก้าวพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง สร้างความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีแนวคิดเรื่อง ยกระดับสังคมวิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมสร้างเครือข่ายวิจัยสำหรับภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และธุรกิจ เพื่อร่วมตอบสนองความต้องการของภาคเหนือด้วยบริการด้านการวิจัย และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ภาคประชาชนและอุตสาหกรรม ทำให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ในปีที่ผ่านมากว่า 91 ล้านบาท.