หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม, ข่าวเศรษฐกิจ

สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบรับรองโรงงานผลิตแผ่นยางธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 นางชมนาถบุญ คมรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุดเขตร ชาติพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 6 ร่วมกับ ผู้แทนกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท คณะทำงานร่วมเข้าตรวจสอบและรับรองโรงงานผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต(Rubber Fender Barrier:RFB) และหลักนำทางยางธรรมชาติ(Rubber Guide Post :RGP) ร่วมเข้าตรวจสอบรับรองโรงงานผลิต และตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปลุ่มน้ำฝาง ณ บ้านห้วยงู ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีว่าที่ร้อยตรีอภิชา คันธรส ตำแหน่งประธานวิสาหกิจชุมชน ให้การต้อนรับ และนำคณะทำงานฯ เข้าตรวจสอบคุณภาพการแปรรูปยางเพื่อผลิตหลักนำทางยางธรรมชาติ ได้อธิบาย ถึงขั้นตอนและวิธีการในการผลิต