หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เล็งพัฒนาด่านกิ่วผาวอก สร้างความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง สู่ AEC

          ประชุม copyประชุมนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานในพื้นที่ด่านการค้าชายแดนที่เป็นจุดผ่อนปรนสำคัญกิ่วผาวอก ภายใต้การสร้างความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องและเมืองสำคัญกับประเทศประชาคมอาเซียนและประเทศศักยภาพเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสู่สากล โรงเรียนบ้านอรุโณทัย .เมืองนะ .เชียงดาว .เชียงใหม่.

          จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมและลงพื้นที่สำรวจด่านการค้าชายแดนที่เป็นจุดผ่อนปรนสำคัญกิ่วผาวอก ภายใต้การสร้างความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องและเมืองสำคัญกับประเทศประชาคมอาเซียนและประเทศศักยภาพเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสู่สากล

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา  13.30 น. ณ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานในพื้นที่ด่านการค้าชายแดนที่เป็นจุดผ่อนปรน ฯ ร่วมกับ นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อ.ดร.ภาราดร สุรีพงษ์ ผอ.ศูนย์นวัตกรรม ฯ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พันเอกอาจิณ ปัทมจิตร รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารม้าที่ 4

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามกรอบนโยบายของรัฐ ที่ได้ให้ความสำคัญในยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ทางจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมที่จะเปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประสังคมที่พร้อมจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ไปสู่จุดมุ่งหมาย เราพร้อมเปิดบ้านต้อนรับผู้คนมากมายจากบ้าน   พี่เมืองน้องและเมืองที่สำคัญในประชาคม       อาเซียน ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะต่างๆ เพื่อให้บ้านพี่เมืองน้องได้สัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมล้านนา ตลอดจนธรรมชาติอันงดงามที่คนทั้งโลกกล่าวขาน

จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการกำหนดจุดเน้นการพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในระดับอาเซียนในทุกๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การลงทุน การศึกษา การแพทย์ รวมถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการร่วมมือกันครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความสุขให้กับชาวเชียงใหม่

ด้านนายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเศรษฐกิจของนานาประเทศ โดยเฉพาะเมืองหรือจังหวัดในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนขยายความร่วมมือในการพัฒนากับเมืองหรือจังหวัดในกลุ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ 2555-2559 ที่ให้ความสำคัญในด้านสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ในด้านการสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเสนอการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง กับเมืองเชียงตุง ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการของทั้ง 2 ประเทศ ประกอบกับนโยบายเร่งด่วนสำคัญ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ในด้านที่มุ่งเน้นนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีด่านการค้าชายแดนที่เป็นจุดผ่อนปรนสำคัญที่จะต้องมีการผลักดันให้มีการ    เปิดจุดผ่อนปรนเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน ในพื้นที่ชายแดน คือ จุดผ่อนปรนช่องทาง       กิ่วผาวอกบ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และจุดผ่อนปรนหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานในพื้นที่ด่านการค้าชายแดนที่เป็นจุดผ่อนปรนสำคัญ ณ จุดผ่อนปรนด่านการค้า    กิ่วผาวอกในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จะส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนและสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องและเมืองที่สำคัญกับประเทศประชาคมอาเซียน ตลอดจนการสร้างและขยายโอกาสในการเข้าถึงและการพัฒนาด้านการศึกษาผ่านกิจกรรมออกแบบและวิจัยห้องเรียนนำร่องในรูปแบบ Smart Classroom เพื่อพัฒนาพื้นที่ชายแดนอย่างครอบคลุมในทุกมิติให้มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและในระดับสากล โดยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ความมั่นคงและการศึกษาในพื้นที่ชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AEC โดยทุกภาคส่วนมีความเห็นร่วมกันว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนและทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ชายแดน การสร้างความร่วมมือในรูปแบบความสัมพันธ์บ้าน       พี่เมืองน้อง และการเตรียมความพร้อมให้กับจังหวัดเชียงใหม่ในการเปิดประตูสู่ประชาคม  อาเซียนในอนาคตต่อไป.