หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ช. จัดสัมมนานำเสนอร่างแผนฯพัฒนาการท่องเที่ยว

สัมมนาสำนักงานบริการวิชาการ  มหา วิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนานำเสนอร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการจัดทำแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   พร้อมนำแผนหลักดังกล่าวไปต่อยอดเป็นแผนปฏิบัติการ ที่นำไปใช้ปฏิบัติได้จริง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดสัมมนา ให้กับผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

โดยทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐม ปฐมธนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่าการดำเนินโครงการจัดทำแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น มองเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวหลักของภาคเหนือตอนบน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน รวมถึงมีฝีมือทางหัตถศิลป์ นับว่าได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับที่ 5 ในเอเชีย จึงส่งผลให้แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมากสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ได้รวบรวมข้อมูลขั้นต้น รวมถึงประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วยการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวเพื่อการพำนักระยะยาว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชนเผ่า การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งทุกการท่องเที่ยวจะต้องสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 และนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มเติมว่า แผนปฏิบัติการฯดังกล่าว จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการและยังเป็นแผนในการพัฒนาจุดขายด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพโดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป แต่ยังคงไว้ซึ่งมนต์เสน่ห์ของล้านนา และยังเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ด้วย

ทั้งนี้ เมื่อการดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการฯ จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่ มีการวางแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม.