หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

สินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยความแล้ง

Author by 11/03/16No Comments »

thainews180       ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกับ กระทรวงการคลัง แถลงข่าวเรื่อง “โครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร”เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

เมื่อเร็วๆ นี้นายกสานติ์ธนาวนิช ผู้อำนวยการ สำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดลำพูนเผยว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกับ กระทรวงการคลัง แถลงข่าวเรื่อง “โครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร”โดยมี นายกฤษา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เป็นประธาน

สำหรับ โครงการ “สินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร” มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถและมาตรการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประกอบด้วย จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย ส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินชุมชน 2.โครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤตภัยแล้ง เพื่อปรับโครงการสร้างการผลิตภาคการเกษตรให้มีศักยภาพเพื่อรองรับปัจจัยเสี่ยงจากผลกระทบวิกฤติภัยแล้งที่ส่งผลต่อการผลิตและรายได้ของเกษตรกรในลักษณะ เกษตรพันธะสัญญา ระหว่างชุมชนกับผู้รับซื้อผลผลิต ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนเข้มแข็ง”

และ 3.โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจำเป็นของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ปี 2558/2559 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จนไม่สามารถทำการผลิตหรือผลผลิตได้รับความเสียหาย ทำให้มีรายได้ลดลงกว่าร้อยละ 50 จากรายได้ปกติ.