หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

อนุมัติ 3 ล้านเศษช่วยกระเทียมเชียงใหม่

Author by 4/04/16No Comments »

         DSC_3274       รมว.พาณิชย์ขึ้นเหนือติดตามปัญหาผลผลิตกระเทียมก่อนเป็นปัญหาหนักช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณมากช่วงเดือนเมษายนนี้ กำชับเข้มทุกมาตรการดูแล อนุมัติเงินเพิ่มอีกกว่า 3.2 ล้านบาทช่วยเกษตรกร และเน้นดูแลกระเทียมลักลอบนำเข้าผิดกฎหมายตีตลาดกระเทียมในประเทศทำเกษตรกรเดือดร้อน

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมหารือติดตามสถานการณ์และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในจังหวัดภาคเหนือ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลพร้อมรับนโยบาย ยังมีทั้งหน่วยงานส่วนกลางและพื้นที่เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม เพื่อเป็นการรับฟังสภาพปัญหาและข้อมูลทั้งหมดในการหาแนวทางแก้ไข ก่อนเป็นผลกระทบหนัก

ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ภาพรวมสถานการณ์สินค้ากระเทียมปี 2558/59 มีปริมาณผลผลิต 73,638 ตัน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ความต้องการ บริโภคในประเทศ 173,000 ตันไม่เพียงพอในการบริโภคจึงต้องนำเข้าในแต่ละปีประมาณ 60,000-80,000 ตัน แหล่งเพาะปลูกสำคัญอย่างภาคเหนือได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา ลำปาง ลำพูน ขณะนี้ ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ 50 เกษตรกรจำหน่ายเป็นกระเทียมสดส่วนหนึ่ง บางส่วนแขวนเพื่อรอจำหน่ายเป็นกระเทียมแห้ง

เนื่องจากผลผลิตกำลังจะออกสู่ตลาดมากขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้ จึงได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสถานการณ์และมาตรการรองรับต่างๆ จากการลงพื้นที่และพบผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 6 จังหวัด เกษตรกรและผู้ประกอบการ ได้ทราบว่าภาวะการค้ากระเทียมสดและแห้งเริ่มคล่องตัวมากขึ้น ผู้ประกอบการได้ระบายสต๊อกกระเทียมของปีที่ผ่านมา(2558)เกือบหมดแล้ว และมีความต้องการกระเทียมฤดูกาลใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อรวบรวม รอจำหน่ายเป็นกระเทียมแห้ง ราคาโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559 ราคากระเทียมสดคละเฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 10.14 บาท สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัดราคาเฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 12-15บาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในฤดูกาลผลิตปี 2559ได้อนุมัติวงเงิน  3,244,500 บาท จากโครงการช่วยเหลือ สินค้าเกษตรที่มีปัญหาเร่งด่วน ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2558/59  โดยชดเชยดอกเบี้ยเงินให้กู้กับเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมที่กู้เงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อใช้ในการชะลอการจำหน่ายผลผลิต ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป้าหมายเกษตรกร 3,000 ราย วงเงินกู้รายละไม่เกิน 70,000 บาท ระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ย 6 เดือน (ช่วง มี.ค.-ส.ค. 59) ระยะเวลาโครงการระหว่างเดือน มีนาคม-กันยายน นี้

สำหรับมาตรการอื่นๆ กระทรวงพาณิชย์ได้มีการกำกับดูแลเต็มที่พร้อมประสานทางกรมศุลกากร ให้เพิ่มความเข้มงวดในการให้นำเข้ากระเทียมสำแดงราคานำเข้า และกวดขันการลักลอบนำเข้า ในช่วงผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาด ซึ่งยังมีรายงานเรื่องการลักลอบนำเข้าผิดกฎหมายและได้กำหนดให้กระเทียมเป็นสินค้าควบคุม โดยเป็นมาตรการต่อเนื่องจากมาตรการ ปี 2558 ให้มีการควบคุมการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ จำนวน 400 กิโลกรัม จะต้องมีการขออนุญาตขนย้ายและแจ้งให้ปริมาณสถานที่เก็บ และจัดทำบัญชี คุมสินค้ากระเทียมไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา

นอกจากนี้ยังได้เพิ่มช่องทางการตลาดโดยส่งเสริมการแปรรูปตามศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร และเชื่อมโยงตลาดแหล่งผลิตกับตลาดรองรับปลายทาง โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำสัญญาข้อตกลงระหว่างกลุ่มเกษตรกร อำเภอแม่แตงกับโรงงานดองกระเทียม บริษัท เอสแอนด์ เจ โปรดักส์ จำกัด จังหวัดลำพูน เพื่อซื้อขายกระเทียมสด(ตัดแต่ง) จำนวน 400 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ขณะนี้ได้จัดส่งผลผลิตเข้าโรงดองครบแล้วเป็นอีกแนวทางแก้ไขหนึ่ง.