หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

อาคารสหกรณ์ออมทรัำำพย์ฯคืบหน้า คาดปลายปีนี้เปิดบริการเป็นทางการ

แปลนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่  จำกัด เร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ขณะนี้การก่อสร้างดำเนินงานผ่านไปกว่า  60  เปอร์เซ็นต์แล้ว    คาดว่าอาจเปิดทันใช้ได้ภายในปลายปีนี้   และพร้อมกันนี้ยังได้ขยายห้องประชุมให้กว้างใหญ่กว่าเดิมเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวกและเป็นการรองรับความเจริญเติบโตในอนาคต

น.ส.ฐิติรัตน์   ทิพยมาศโกมล   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่  จำกัด แจ้งผ่าน  ร.ต.ต.วินัย  วิพัฒนการกุล  ว่ากรณีการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่   ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างบนถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง  ต.ไชยสถาน   อ.สารภี  จ.เชียงใหม่  บนเนื้อที่  2 ไร่กว่านั้น   ขณะนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้เร่งดำเนินงานและผ่านการก่อสร้างไปกว่า  60  เปอร์เซ็นแล้ว   และคาดการณ์ว่าอาจจะสามารถเปิดใช้ได้ภายในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอน  รวมทั้งจะมีการปรับภูมิทัศน์ด้วยดอกไม้โดยรอบบริเวณให้เกิดสวยงาม  เกิดความร่มรื่นแก่สมาชิกที่มาติดต่องาน   นอกจากนี้ยังจะมีร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มและสินค้าประเภทโอทอปไว้บริการให้สมาชิกเลือกซื้อกันอีกด้วย  ในส่วนของอาคาร ที่เป็นห้องประชุมใหญ่นั้น แต่เดิมการออกแบบแปลนของห้องประชุมสามารถบรรจุสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้เพียง  100  กว่าคนเท่านั้น   ทำให้เกิดการคับแคบแก่สมาชิกที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในอนาคตได้ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ  จึงได้มีความเห็นว่า  สมควรที่จะขยายห้องประชุมให้สามารถบรรจุสมาชิกที่จะมาเข้าร่วมประชุมให้ได้มากกว่าเดิม  เพื่อรองรับความเจริญเติมโตของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ในอนาคต   จึงได้ขยายห้องประชุมที่สามารถบรรจุสมาชิกได้ถึง  300 -350  คน  ซึ่งขณะนี้ถือได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัดนั้น  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่  ปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด  4,985 คน  มีทุนดำเนินงาน  560  ล้านบาท  มีลูกหนี้เงินกู้อยู่  6,300  ล้านบาท  และในช่วงที่ น.ส.ฐิติรัตน์  ทิพยมาศโกมล  ได้มาเป็นผู้จัดการสหกรณ์ฯ ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2552 เป็นต้นมา  ได้บริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด  ได้สร้างผลกำไรสุทธิให้แก่สหกรณ์ฯเพิ่มขึ้นทุกปีเช่น ปีพ.ศ.2552  มีกำไรสุทธิ  93,177,301.00  บาท,ปี พ.ศ.2553 มีกำไรสุทธิ  125,317,824.35  บาท, ปีพ.ศ .2554 มีกำไรสุทธิ 180,024,236.13 บาท,ปีพ.ศ.2555 มีกำไรสุทธิ  307,001,517.30  บาท,ปีพ.ศ.2556 มีกำไรสุทธิ  354,062,566.62  บาท รวมทั้งมีอัตราการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกสูงที่สุด โดยในปี พ.ศ. 2554 จ่ายเงินปันผล  9.00% เงินเฉลี่ยคืน 13.50% , ปี พ.ศ.2555 จ่ายเงินปันผล  9.50 %  เงินเฉลี่ยนคืน  21% ,ปี พ.ศ.2556  จ่ายเงินปันผล 9.15 % เงินเฉลี่ยคืน 20.75% จนเป็นที่ไว้วางใจของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสหกรณ์ฯ

โดยวิธีการดังกล่าวที่   น.ส.ฐิติรัตน์  ทิพยมาศโกมล   สามารถบริหารงานสหกรณ์ฯ ให้ได้ผลกำไรมากขึ้นทุกปีนั้น อันเนื่องมาจากได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร กรุงไทย ลดดอกเบี้ยเงินกู้ราคาพิเศษแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่  จำกัด  แล้วนำดอกผลเหล่านั้นไปดำเนินกิจกรรมสู่สังคมร่วมกันระหว่างธนาคารกรุงไทยและสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่  จำกัด   ในโครงการทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน  ด้วยการจัดฉายภาพยนตร์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬาและผ้าห่มกันหนาวไปมอบแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่ห่างไกล

นอกจากนี้ยังจะมีการแก้ไขข้อบังคับผู้แทนสมาชิกที่มาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญหรือประชุมวิสามัญ  ซึ่งแต่เดิมนั้นกำหนดให้ใช้อัตราสัดส่วนสมาชิก 30 คนต่อผู้แทน 1  คน  ก็จะมีการแก้ไขให้ใช้อัตราสัดส่วนสมาชิก  20 คนต่อผู้แทน 1 คน  ก็จะมีผู้แทนของสมาชิกสหกรณ์ได้มาเข้าร่วมประชุมมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีสิทธิในการที่จะเข้าร่วมรับฟังและรับทราบผลการประชุมแต่ละครั้ง   ให้มีความเข้าใจในวิธีการบริหารงานสหกรณ์มากขึ้น.