หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

อาเซียนรับรองแผนแม่บทICT พร้อมนำมาใช้ในปี 59 – 63

Author by 19/01/16No Comments »

thainews180                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมถกเวที TELMIN ครั้งที่ 15 เดินหน้าพัฒนา ICT กลุ่มอาเซียน ที่ประชุมให้การรับรองปฏิญญาดานัง (Danang Declaration) มีสาระสำคัญในการรับรองแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน 2020 เป็นแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 2 ของอาเซียนที่จะนำมาใช้ในปี 2559-2563

นายดนัย ชนกล้าหาญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  เมื่อปลายปี 2558 ประเทศไทยได้ส่งมอบการเป็นประธานที่ประชุมให้กับเวียดนาม และในฐานะที่ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้ทำการประเมินผลแผนแม่บท AIM 2015 โดยผลการประเมิน พบว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันดำเนินงานตามแผนแม่บท AIM 2015 ผ่านโครงการทั้งหมดจำนวน 87 โครงการ และบรรลุเป้าหมายทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

1. ใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ, 2. อาเซียนได้รับการยอมรับในฐานะศูนย์กลางด้าน ICT แห่งหนึ่งของโลก,  3. ประชากรอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และ  4. ICT มีส่วนช่วยส่งเสริมการรวมตัวของอาเซียน การดำเนินการตามแผนทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก ICT เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชากรอาเซียนต่อไป

ที่ประชุมได้ให้การรับรองปฏิญญาดานัง (Danang Declaration)มีสาระสำคัญในการรับรองแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน 2020 (ASEAN ICT Masterplan2020 : AIM 2020) เป็นแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 2 ของอาเซียนที่จะนำมาใช้ในปี 2559-2563 โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการนำอาเซียนก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้ดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย นำไปสู่การปรับเปลี่ยนที่จะก่อให้เกิดประชาคมอาเซียนที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มีความเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน

โดยในแผนแม่บท AIM 2020 มีความเกี่ยวข้องกับแผนงานความร่วมมือระหว่างประชาคมเซียน ความร่วมมือกับคู่เจรจาของอาเซียน องค์กรระหว่างประเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้องในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยกำหนดเป้าหมายของแผน 5 ด้าน ได้แก่ 1. การสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมทั่วถึงในราคาที่เหมาะสม,  2. การนำ ICT สมัยใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการเติบโตของอาเซียน,  3. การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย Smart City,4. การใช้ ICT สร้างโอกาสใหม่ๆ ร่วมกันในอาเซียน เช่น การค้าขาย  และ  5. การพัฒนาตลาดดิจิทัลและชุมชนออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ว่าด้วยความร่วมมือด้าน ICT รวมทั้งหารือกับประเทศคู่เจรจาอาเซียน ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และ ITU เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอาเซียน โดยเฉพาะแผนแม่บท AIM 2020 ทั้งในความร่วมมือทางด้านวิชาการและการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือด้าน ICT.