หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม, ข่าวเศรษฐกิจ

เกษตรเขต 6 ติดตามผลสำเร็จสู่ชุมชน หวังเกษตรกรผู้นำยัน ได้ผลเกินคาด


ติดตาม…นายนวนิตย์ พลเคน ผอ. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ นำผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ตรวจติดตามการดำเนินงาน ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การศึกษาวิจัยภายในศูนย์ และการจัดทำแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์.

เมื่อเร็วๆนี้  นายนวนิตย์ พลเคน ผอ. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ นำผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ตรวจติดตามการดำเนินงาน ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายเจริญ ผัดยา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูล ผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของศูนย์ ซึ่งมีหน้าที่ในด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชและการอารักขาพืช ของสำนักงานเกษตรจังหวัด ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน การดำเนินการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การศึกษาวิจัยภายในศูนย์ และการจัดทำแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ พร้อมเสนอปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน และพาชมกิจกรรมที่ดำเนินการ ร่วมกับ เกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การผลิตขยาย แมลงหางหนีบและมวนพิฆาต ในฟาร์มผีเสื้อ ของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และการดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดย

ผอ.สสก 6 จ.เชียงใหม่ ได้มอบแนวทางการดำเนินงาน ขอให้บุคลากรในศูนย์ฯ มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอด ให้เป็นผู้มีความรู้ ทั้งรอบรู้ในหน้าที่ และรู้ทันต่อสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นรวมถึงสามารถให้คำปรึกษากับเกษตรกรที่เหมาะสม สามารถสร้างความเข้าใจให้อย่างถ่องแท้ ซึ่งในปัจจุบันกรมฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ดูแลและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ โดยมีแผนที่จะจัดทีมบุคลากรในเขต ให้เป็นหน่วยที่มีความพร้อม เพื่อช่วยสนับสนุนงานของศูนย์ ฯ และจังหวัด ให้มีการพัฒนา โดยเป้าหมายสุดท้ายคือให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง ดังวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านนาย มนูญ บัวคำปัน ประธานศูนย์จัดการพืชชุมชนต้นเปา ได้ให้รายละเอียดว่า หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร และเทศบาลเมืองต้นเปา ได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลต้นเปา โดยที่ผ่านมา ได้รับความรู้ และหัวเชื้อจากศูนย์อารักขาพืชเชียงใหม่ เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ พร้อมสถานที่ดำเนินการ จากเทศบาลต้นเปา ทำให้กลุ่มสมาชิก จำนวน 47 ราย ที่ทำนาในพื้นที่ 1,200 ไร่ มีความรู้ ในการบริหารจัดการศัตรูพืช ที่ถูกต้องเหมาะสม ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี ช่วยลดต้นทุนตลอด 6 ปีที่ผ่านมา ได้มากกว่า 6 ล้านบาท ทำให้เกิดความยั่งยืน ในการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ และเกิดความมั่นคงในอาชีพการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง.