หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

เชียงใหม่จัดธงฟ้า เดือน ก.ย. 2 ครั้ง ลดค่าใช้จ่ายชาวบ้าน

Author by 4/09/16No Comments »

          ธงฟ้า      จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานธงฟ้าและ กาดชุมชนเจียงใหม่ อาหารปลอดภัยลดค่าครองชีพประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่ ..เชียงใหม่เดินหน้า ส่งเสริมกาดนัดสีเขียวปลอดภัย คนคึกคักเกิดมูลค่าซื้อขายครั้งละกว่า 5-6 หมื่นบาท

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงานจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน โดยกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการดำเนินการจัดการจัดงานร่วมกับหน่วยงานอื่น งานส่งเสริมวิถีชุมชนในท้องถิ่น เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อย และกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียน ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ประจำเดือนกันยายน 2559 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ งานตลาดนัดชุมชนคนเชียงใหม่ 5-6 กันยายน 2559 ณ ศาลากลางเชียงใหม่ และตลาดต้องชม “กาดชุมชนเจียงใหม่ อาหารปลอดภัย” โครงการจริงใจมาร์เก็ต วันที่ 24 กันยายน 2559 ทั้งนี้สามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112659-61 โดยกิจกิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายหลักทั้งลดค่าครองชีพและเป็นช่องทางตลาดแก่ผู้ค้าประชาชน เพื่อเพิ่มช่องทางรายได้และกระตั้นเศรษฐกิจชุมชนอีกด้านหนึ่ง โดยมีเครือข่ายกาดนัดชุมชนในหลายพื้นที่ขณะนี้ด้วย

โดยเฉพาะที่สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ก็จัดตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก. ในทุกวันเสาร์แรกของเดือนตั้งแต่ มิถุนายน  2556 เป็นต้นมา ณ บริเวณสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสมาชิกผู้ฟังสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ผู้ประกอบการชุมชนที่เน้นเกษตรอินทรีย์และปลอดสารเคมี นำ สินค้าเกษตรปลอดภัย กล้าพันธุ์ไม้ ผลไม้ พืชผัก    และผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมท้องถิ่นต่าง ๆ มาจำหน่าย และยังมีกิจกรรมสาธิตอาชีพระยะสั้น เคล็ดลับต่างๆแก่ผู้สนใจฟรีตลอดวัน ได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและซื้อสินค้าที่มาจำหน่ายจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรและผู้สนใจจากปราชญ์เกษตรต้นแบบคณะทำงานฯ วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ เครือข่ายองค์กรต่างๆ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นต้น

ทั้งนี้ตลาดหรือกาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.เชียงใหม่ เกิดขึ้นจากการที่สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่  ได้ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการต่าง ๆ ทั้งเรื่องของการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนหนึ่งของผู้ฟังได้นำเอาไปปฏิบัติจนเกิดผลผลิตทางการเกษตรจึงเป็นการต่อยอดกับกิจกรรมด้านการเกษตรที่ทำอยู่แล้วให้ดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การเปิดโอกาสให้เกษตรกรและสมาชิกเหล่านี้ได้มีสถานที่จำหน่ายผลิตผลของตนเองเป็นการหาช่องทางการตลาด จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ตลาดานัดสีเขียวครอบครัววิทยุ ม.ก.เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะให้สมาชิกและผู้ฟังที่มีผลผลิตได้ นำมาจำหน่าย ถือว่าเป็นการต่อยอดแบบครบวงจร ตรงตามวัตถุประสงค์ คือ การให้ความรู้ ส่งเสริม ปรับปรุง ได้ผลผลิต และหาช่องทางการจำหน่าย นอกจากนั้นยังได้จัดให้มีเวทีกลาง เพื่อจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นและกิจกรรมส่งเสริมการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มาซื้อสินค้าภายในตลาดด้วย โดยตลาดนัดสีเขียวครอบครัวม.ก. เชียงใหม่ นี้กำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์แรกของเดือน และปีนีเได้ทดลองขยายกิจกรรมมาจัดเสาร์ที่สามของเดือนด้วย ผ่านมาเกิดการสร้างมูลค่าในตลาดครั้งละ 5-6 หมื่นบาท.