หน้าหลัก » ข่าวสังคม, ข่าวเศรษฐกิจ

เชียงใหม่รุกคืบพัฒนาด่านการค้าชายแดน เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมา

     111เมื่อวันที่ 10 .. 2559 เวลา 10.00 . ที่โรงแรมริมดอยรีสอร์ท .เชียงดาว .เชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมระหว่างประเทศและศึกษาดูงาน   โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-พม่า เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน โดยมีนางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายก่องซานวิน กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ  โดยมีตัวแทนทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ. เชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดประชุมระหว่างประเทศครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่ผู้บริหาร ผู้ประกอบการธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของทั้งสองประเทศ จะได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีอันดีต่อกัน จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่และมีช่องทางการค้าชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ ในพื้นที่ถึง 5 อำเภอชายแดน ตั้งแต่ อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว อ.ไชยปราการ อ.ฝาง และ อ.แม่อาย โดยมี 3 จุด คือ จุดผ่อนปรนด่านหลักแต่ง อ.เวียงแหง  จุดผ่อนปรนด่านกิ่วผาวอก อ.เชียงดาว และจุดผ่อนปรนสันต้นดู่อ.แม่อาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  อ.เชียงดาว มีจุดผ่อนปรนคือด่านกิ่วผาวอก ที่ถือว่าเป็นจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพสูง และมีแนวโน้มที่สามารถผลักดันให้เป็นด่านการค้าชายแดนถาวรได้

ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2559 ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดน และโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน อ.เชียงดาว และจัดตลาดนัดชายแดน มีการเปิดการค้าขาย จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องที่อาศัยในแนวชายแดน ไทย-เมียนมา ที่จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง และครั้งนี้ได้มีการจัดประชุมสัมมนาระหว่างประเทศไทยกับเมียนมาขึ้น จึงเป็นโอกาสให้ทั้งสองประเทศได้มาหารือ หาแนวทางสร้างศักยภาพและความร่วมมือ   เพื่อพัฒนาการการค้าชายแดนระหว่างกัน

ด้านนางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด่านกิ่วผาวอก มีศักยภาพมากพอที่จะผลักดันให้เป็นด่านการค้าชายแดนถาวร และการพัฒนาการค้าชายแดนกับประเทศเมียนมาร์ รวมถึงเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กับภาครัฐเอกชนของประเทศเมียนมา โดยใช้ฐานความสัมพันธ์ขยายไปสู่การเปิดด่านการค้าชายแดน พัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆ การเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว การบริการและการค้า

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างศักยภาพ ความร่วมมือ ความพร้อมของภาครัฐ เอกชนผู้ประกอบการ และประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้เปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนกิ่วผาวอก  ให้สามารถเปิดทำธุรกรรมส่งออก-นำเข้า ได้อย่างเป็นทางการ จะส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าการค้าชายแดนการ สร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศ ช่วยให้เกิดการยกระดับสู่การค้าถาวรในอนาคต.