หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

เปิดตัวกลุ่มเซรามิกคลัสเตอร์ ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย

Author by 25/04/16No Comments »

thainews180         ผู้ประกอบการเซรามิกลำปาง ร่วมกับภาคเอกชนรวมตัวกันจัดตั้งเซราคลัสเตอร์ กระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ให้แข่งขันในระดับประเทศได้  รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการต่อรองด้านการตลาดให้เปิดกว้างมากขึ้น  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิคลำปาง

นายธนโชติ  วนาวัฒน์ ประธานกลุ่มเซราคลัสเตอร์ กล่าวว่า  เศรษฐกิจโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ต้องมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ  และการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยการลดต้นทุนในการประกอบกิจการ และคิดค้นสินค้าใหม่ๆ ให้เป็นที่น่าสนใจของตลาด  แต่ขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ไทยยังเป็นปัญหาที่สำคัญ  เห็นได้จากมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมในหลายสาขาลดลง   สาเหตุเกิดจากผู้ประกอบการไม่สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงได้ทันเหตุการณ์  ขาดความรู้ความเข้าใจการทำการค้ารูปแบบใหม่  และยังคงยึด ถือแนวทางการประกอบธุรกิจแบบเก่าๆ   ขาดความร่วมมือ ไม่มีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายพันธมิตร

การตั้งกลุ่มเซรามิคคลัสเตอร์ จึงเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการธุรกิจตั้งแต่ ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งทางตรงและทางอ้อม   ในกลุ่มเป้าหมายคือในทางตรง มีผู้ประกอบการ SMEs ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเซรามิก  ได้แก่ เหมืองแร่ดินขาว  โรงแต่งแร่สีและเคมีภัณฑ์พลังงาน อุปกรณ์ต่างๆ   ไปจนถึงผู้ผลิตเซรามิก  และบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง   ส่วนในทางอ้อม  คือแรงงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม เซรามิก  เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเซรามิกคลัสเตอร์ มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวน การผลิต  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และต้นแบบผลิตภัณฑ์  ให้สามารถลดต้นทุนการผลิตในขณะที่ประสิทธิภาพและยอดขาย เพิ่มขึ้น

นอกจากนั้นยังเป็นการคิดร่วมกันเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เซรามิกลำปาง   โดยทุกกลุ่มเป้าหมายจะร่วม ดำเนินการเชื่อมโยงผลักดันอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปาง ให้เติบโตและเข้มแข็งสามารถก้าวขึ้นไปแข่งขันสู่ตลาดโลก

ด้านนาย สุรพล ปลื้มใจ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิคลำปาง  กล่าวว่า เป็นการเริ่มต้นที่ดี เป็นการตื่นตัวของผู้ประกอบการรายย่อย ที่จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและสู่ภูมิภาคหรือ AEC  เพราะ หลังจากการรวมกลุ่ม จะทำให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการต่อรองเจรจา หาตลาด และช่วยเหลือกัน  รวมถึงการเจรจากับหน่วยงานภาครัฐ และการขยายช่องทางด้านการตลาดเพิ่มขึ้น  เพราะเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้น  นอกจาก นั้นถ้าสามารถเชื่อมกับกลุ่มอื่นได้ เช่นกลุ่มร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก และมีกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้วจะกลายเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมาก

ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำเนินงานในฐานะหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเซรามิก  และเล็งเห็นถึงประโยชน์และความ จำเป็นที่จะต้องพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ อุตสาหกรรมเซรามิกไทย เรียนรู้ถึงแนวทาง ในการปรับตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดการ  โดยการสร้างเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรม โดยได้จัดตั้งกลุ่มคลัสเตอร์ ในจังหวัดลำปางในชื่อว่า “เซรามิกคลัสเตอร์” หรือ “ลำปางเซรามิคคลัสเตอร์”   และได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 23  มี.ค.59

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิคลำปาง  เพิ่มเติมว่า ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พาณิชย์จังหวัดลำปาง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง และกลุ่มเครือข่าย OTOP จังหวัดลำปาง กำหนดจัดงาน “นิทรรศการเครื่องปั้นลือนาม งานมหกรรมสุดยอด OTOP นครลำปาง” ระหว่างวันที่ 4 – 9 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อจัดกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเครือข่าย OTOP จังหวัดลำปาง และผลิตภัณฑ์เซรามิก ไม่ต่ำกว่า 120 ร้านค้า เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงสร้างโอกาสในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การตลาดแก่สินค้าเซรามิก และ OTOP จังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง

กิจกรรมภายในงาน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเครือข่าย OTOP จังหวัดลำปาง สินค้าเด่น OTOP จากทุกอำเภอ ผลิตภัณฑ์เซรามิกจากโรงงานคุณภาพส่งออก ผลิตภัณฑ์ไม้ อาหาร และการจัดนิทรรศการเชิงวิชาการเพื่อให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิตเซรามิก ของหน่วยงานภาครัฐ และหมู่บ้านท่องเที่ยวลำปาง และกิจกรรมมินิมอเตอร์โชว์ ตลอดจนกิจกรรมยามเย็นสวนสนุกสำหรับเด็ก เป็นต้น.