หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

เปิดตัวอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

Author by 8/03/16No Comments »

          1      เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 09.40 น. ณ ห้องแกรนด์ล้านนา บอลรูม โรงแรมแชงกรีล่า ถนนช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดตัวโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ และเชื่อมโยง Northen Thailand Food Valleyแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ

ประธานในพิธีกล่าวว่า การเปิดตัวโครงการนี้จะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของภาคเหนือ ให้สามารถพัฒนาผลงานนวัตกรรมด้านอาหารของตนเอง โดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมด้านอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ตรงกับความต้องการของตลาด และเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจผู้ผลิตสินค้ากลุ่มอาหารมูลค่าสูงในจังหวัดภาคเหนือตอนบนให้สามารถผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มประเทศสมาชิกที่มีอำนาจซื้อในระดับสูงได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซียและอินโดนีเซีย

ด้าน ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหา วิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) กล่าวว่า กิจกรรมยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่เป้าหมาย TFV เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนาสินค้าเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือให้มีมูลค่าเพิ่ม ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ตลอดจนพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรรมอาหารแปรรูปให้มีความรู้ สร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ภาคเหนือได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ซึ่งวิสาหกิจที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 ราย จะได้รับคำปรึกษาแนะนำในด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีการบรรจุและการออกแบบ จากผู้เชี่ยวชาญให้สามารถยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีศักยภาพ รวมทั้งเกิดการเชื่อมโยงธุรกิจและส่งผลให้มีผลผลิตภาพและมูลค่ายอดขายที่เพิ่มขึ้น

ที่สำคัญผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นจะได้รับการคัดเลือกเพื่อร่วมออกงานแสดงสินค้า ทดลองวางสินค้าหรือจับคู่ทางธุรกิจ ส่วนบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารจำนวน 300 คน จะได้รับการฝึกอบรมความรู้ในเรื่องการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ทั้งในเรื่องตลาด แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ มาตร ฐานการส่งออก ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะส่งผลต่อการนำไปพัฒนา

ด้านกิจกรรมสร้างโอกาสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงเพื่อส่งออกไปยัง AEC ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีอำนาจซื้อในระดับสูงได้แก่สิงคโปร์ มาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อม ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จำนวน 10 กิจการ ซึ่งวิสาหกิจที่ได้รับการคัดเลือกจะได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเพื่อสำรวจความต้องการของผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงใน 3 ประเทศเป้าหมาย เพื่อนำมาเป็นโจทย์ในการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนสร้างโอกาส ช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศเป้าหมาย

นางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เผยถึงโครงการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์ว่า ปัจจุบันศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารด้านความสามารถการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงนั้นยังจำกัดในวงแคบ ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารไทยยังคงเน้นการส่งออกสินค้าเกษตรขั้นพื้นฐาน ไม่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทยลดลง จึงทำให้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำกิจกรรมยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปขึ้น เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกได้.