หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

เปิดเวทีเสวนาโอกาสการค้าการลงทุน การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Author by 31/03/16No Comments »

thainews180   เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมน่านตรึงใจ บูทีค จังหวัดน่าน นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดเวทีสัมมนา เรื่อง “โอกาสการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)”

โดยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์กรมหาชน) สพพ.หรือ(NEDA) ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ความสำคัญของการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค โอกาสของภาคเอกชนในการค้า การลงทุนในภูมิภาค และยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและเชื่อมโยงในภูมิภาค รวมถึงโอกาสของภาคเอกชนในการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และสร้างความเข้าใจในบทบาทของ NEDA ในฐานะองค์กรเพื่อการพัฒนาของไทย ในการร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนทั้งของประเทศไทยและภูมิภาค

ในเวทีสัมมนาในครั้งนี้มีตัวแทนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเวทีในครั้งนี้เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง โอกาส ปัญหา และอุปสรรคด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้าน หลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่ที่ที่ NEDA ได้ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ภาคเหนือของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านได้มากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในอนาคตและยังเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนของไทยได้ขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

สำหรับในช่วงเวลา 11 ปีที่ผ่านมา NEDA ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 67 โครงการ วงเงิน 15,728.22 ล้านบาท ประกอบด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนและเงินให้เปล่า จำนวน 23 โครงการ วงเงิน 15,466.28 ล้านบาท ความช่วยเหลือทางวิชาการในรูปแบบเงินให้เปล่าจำนวน 16 โครงการ วงเงิน 244 ล้านบาท และโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 331 คน ใน 28 โครงการ ในวงเงินจำนวน 17.94 ล้านบาท.