หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

เปิด “ข่วงฟื้นผญา ศิลปวัฒนธรรมล้านนา” กิจกรรมฟื้นผญาล้านนา นำคุณค่าสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม  ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ข่วงฟื้นผญา ศิลปวัฒนธรรมล้านนา” กิจกรรมฟื้นผญาล้านนา นำคุณค่าสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo ๒๐๒๑ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่,ลำพูน,ลำปางและแม่ฮ่องสอน) โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมศิลปินขับซอล้านนา , สมาคมกลองและศิลปการแสดงล้านนา และเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดงาน “ข่วงฟื้นผญา ศิลปวัฒนธรรมล้านนา”กิจกรรมฟื้นผญาล้านนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนา นำคุณค่าสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo ๒๐๒๑  ณ บริเวณโถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. (วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.)

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและนำเสนอผลติภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  เพิ่มโอกาสการสร้างงานและ  การกระจายรายได้สู่ชุมชน พร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการรายย่อยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เข้าใจถึงความต้องการของตลาด เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของตน รวมถึงการขยายฐานลูกค้าในระดับนานาชาติ ภายในงานมีการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๕๒  ภูมิปัญญา อาทิ ผ้าทอ ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าย้อมสีธรรมชาติ  ผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ งานไม้แกะสลัก เครื่องเงิน เครื่องจักสาน สาดแหย่ง น้ำมันงา และผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายชุมชนคุณธรรม ที่นำเสนอรูปแบบวิถีเสน่ห์ชุมชนขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร” (บ้าน-ชุมชน/วัด – ศาสนาสถาน/โรงเรียน-ราชการ) น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ยังพบกับการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจากสมาคมศิลปินขับซอล้านนา, สมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนาและเครือข่ายทางวัฒนธรรม ตลอดการจัดงาน และอีกหนึ่ง ไฮไลท์ของงานคือ ข่วงกาดหมั้วอาหารล้านนาที่มีอาหารและขนมพื้นเมืองพิเศษปีนี้ เนื่องจากสถาณการณ์โรคระบาดโควิด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ร่วมกิจกรรมในงานนี้ได้รับการตรวจโควิด (ATK) ก่อนเข้างานทุกคน และนำเสนอกิจกรรมผ่านการ LIVE ทาง Facebook Page : ข่วงฟื้นผญาล้านนา  และ Facebook Page: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่