หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกมันสำปะหลัง ให้เกษตรกรกู้เงินดำเนินการระยะยาว

Author by 8/03/16No Comments »

thainews180            สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่  ได้รับแจ้งจาก  นางชูสม รัตนนิตย์ รอง ผวจ.แพร่ ว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการการตลาดมันสำปะหลังปี ๒๕๕๘/๕๙ ของรัฐบาล 2 โครงการประกอบด้วยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยดปี ๒๕๕๘/๕๙และโครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังปี๒๕๕๘/๕๙

โดยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด  มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนเงินทุนในพัฒนาการผลิตโดยใช้ระบบน้ำหยด เป็นการช่วยเหลือเกษตรเพิ่มผลิตภาพการผลิตและคุณภาพของผลผลิต อีกทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ในระยะยาว ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและต้องแสดงสมุดทะเบียนเกษตรที่ได้รับรองการปลูกและจำนวนพื้นที่การปลูกมันสำปะหลังจากกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการทำระบบน้ำหยด ผ่านการอบรม หรือมีเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในระบบน้ำหยดเป็นที่ปรึกษา

วงเงินกู้รายละไม่เกิน 230,000 บาท ประกอบด้วย ค่าลงทุนในการขุดบ่อน้ำบาดาลหรือแหล่งน้ำอื่นๆ สูงสุดไม่เกิน 130,000บาท ค่าวางระบบน้ำหยดสูงสุดไม่เกิน 100,000บาท อัตราดอกเบี้ย ธ.ก.ส. คิดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 ร้อยละ 4 ต่อปี และปีที่ 3-5 คิดอัตรา MRR (ร้อยละ 7 ต่อปี) ระยะเวลาดำเนินโครงการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 2559 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส่วนโครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ปี 2558/59 เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนใช้จ่ายในครัวเรือนในช่วงชะลอขุดมันสำปะหลัง เพื่อลดปริมาณผลผลิตหัวมันสำปะหลังลดไม่ให้ออกสู่ตลาดมากเกินไป และเกษตรกรสามารถขายมันสำปะหลังได้ในราคาที่สูง ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 2558/59 และแสดงสมุดทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองการปลูกและจำนวนพื้นที่การปลูกมันสำปะหลังจากกรมส่งเสริมการเกษตร และเป็นเกษตรกรที่มีผลผลิตมันสำปะหลังเป็นของตนเองและยังไม่ได้ขุดจำหน่าย

วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000บาท อัตราดอกเบี้ย ธ.ก.ส. คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันกู้ ระยะเวลาดำเนินโครงการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2559 เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสองโครงการ ติดต่อสำนักงานเกษตรในพื้นที่เพื่อปรับข้อมูลการผลิตมันสำปะหลังในสมุดทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ติดต่อ ธ.ก.ส. ในพื้นที่เพื่อขอเข้าร่วมโครงการและขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ.