หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา, ข่าวเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจจังหวัดพะเยาขยายตัว

Author by 13/01/16No Comments »

thainews180                สำนักงานคลังจังหวัดพะเยาได้รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ระบุเศรษฐกิจจังหวัดพะเยาปี 2558 คาดขยายตัวร้อยละ 2.3 และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2559 โดยมีปัจจัยหนุนจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ในขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรสำคัญของจังหวัดจะหดตัวสูงจากผลกระทบภาวะความแห้งแล้ง

โดยภาวะเศรษฐกิจจังหวัดพะเยาในปี 2558 ด้านอุปทานมีแนวโน้มหดตัวลง จากผลผลิตหลักของจังหวัด เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลำไย ลิ้นจี่ ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแห้งแล้ง ปริมาณฝนมีน้อย และไม่ตกตามฤดูกาล ในขณะที่ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวได้ดี โดยภาคบริการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 7.1 ส่วนด้านอุปสงค์มีแนวโน้มขยายตัวสูง จากปัจจัยการใช้จ่ายภาครัฐ สามารถขยายตัวได้ถึงร้อยละ 20.4 เพราะมีการลงทุนภาครัฐในโครงการต่างๆ เม็ดเงินงบประมาณเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และประชาชนมีการจับจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้น โดยมีแรงจูงใจหลักจากการเปิดให้บริการของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่

ส่วนคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา ในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.8 โดยด้านอุปทานมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามปริมาณผลผลิตในภาคเกษตร ด้านอุปสงค์มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราชะลอลง อยู่ที่ร้อยละ 16.9 จากการชะลอตัวการใช้จ่ายภาครัฐ ตามสัดส่วนการได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวในอัตราชะลอลงเช่นเดียวกัน ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2559 จะอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ตามแนวโน้มราคาน้ำมันที่มีทิศทางปรับขึ้นเล็กน้อยและดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มในประเภทผักและผลไม้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น.