หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

แบงก์ธอส.ฉลองครบรอบ 59 ปี จัดแคมเปญพิเศษตอบแทนลูกค้า

Author by 24/07/12No Comments »

ภาพจากอินเตอร์เน็ต

ธนาคารอาคารสงเคราะห ฉลองครบรอบการดำเนินงาน 59 ป‚ จัดแคมเปญพิเศษตอบแทนลูกคŒาเสนอสินเชื่อบŒาน ดอก เบี้ย 0% นาน 9 เดือน สำหรับบุคลากรภาครัฐ กลุ‹มลูกคŒาสวัสดิการไม‹มี เงินฝาก กลุ‹มลูกคŒาราย ย‹อยในโครงการ LTF / Fast Track และ กลุ‹มลูกคŒาวิชาชีพพิเศษ ฯลฯ ส‹วนลูกคŒาราย ย‹อยทั่วไปสามารถใชŒ อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน ยื่นคำขอกูŒและทํานิติกรรมไดŒ   ตั้งแต‹บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 นี้เท‹านั้น นอกจากนี้ ธนาคารยังมอบแคมเปญดีๆ ตอบแทนลูกคŒาเงินฝาก เสนอ”เงินฝากประจํา 9 เดือน แบบขั้นบันได รับดอกเบี้ยสูงสุด 5.90% ต‹อป‚ สําหรับลูกคŒาที่ เปดบัญชีและฝากเงินตั้งแต‹บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 นี้         เท‹านั้น

นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี กรรมการผูŒจัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) เปดเผยว‹า ในโอกาสที่ ธอส.ครบรอบการดําเนินงานป‚ ที่ 59 ในวันที่ 24 กันยายน 2555    ธนาคารไดŒ เตรียมวงเงิน 20,000 ลŒานบาท  จัดทำแคมเปญสินเชื่อบŒานดอกเบี้ยพิเศษตอบแทนลูกคŒาทุกกลุ‹มเป‡าหมาย สำหรับกลุ‹มลูกคŒา บุคลากรภาครัฐ    กลุ‹มลูกคŒาสวัสดิการไม‹มีเงินฝาก กลุ‹ม ลูกคŒารายย‹อยในโครงการ LTF / Fast Track กลุ‹มลูกคŒาวิชาชีพพิเศษ กลุ‹มลูกคŒาโครงการสินเชื่อบŒานสุขสันต กลุ‹มลูกคŒาโครงการบŒาน ธอส. เพื่อพนักงานส‹วนทŒองถิ่น เสนอแคมเปญสินเชื่อบŒานดอกเบี้ย 0% นาน 9 เดือนแรก เดือนที่ 10- 24 อัตราดอกเบี้ย        เท‹ากับ MRR – 2.00% ต‹อป‚ ป‚ที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญา   กรณีลูกคŒาสวัสดิการคิดอัตราดอกเบี้ยเท‹ากับ MRR – 1.00% ต‹อป‚ กรณีลูกคŒารายย‹อยคิดอัตราดอกเบี้ยเท‹ากับ MRR – 0.50% ต‹อป‚

นอกจากนี้ธนาคารยังไดŒจัดทำแคมเปญสินเชื่อบŒานดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกคŒาราย  ย‹อยทั่วไป เสนออัตราดอกเบี้ย0% นาน 6 เดือนแรก เดือนที่ 7- 24 อัตราดอกเบี้ยเท‹า กับ MRR – 2.00% ต‹อป‚ ป‚ ที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญาคิดอัตราดอกเบี้ย เท‹ากับ MRR – 0.50% ต‹อป‚ (ป˜จจุบัน MRR ธอส. เท‹ากับ 7.25%ต‹อป‚) ยื่นคำขอกูŒและทำนิติกรรมไดŒตั้งแต‹บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน2555 นี้เท‹านั้น

“ดŒานเงินฝากธนาคารไดŒจัดทำแคมเปญเงินฝากประจำ 9 เดือน แบบขั้นบันได (Step Up) รับดอกเบี้ยสูงสุด 5.90% ต‹อป‚ โดยอัตราดอกเบี้ย เดือนที่ 1 – 5 เท‹ากับ 3.00% ต‹อป‚ เดือนที่ 6 – 8 รับดอกเบี้ย 3.59% ต‹อป‚เดือนที่ 9 รับดอกเบี้ยสูง 5.90 % ต‹อป‚ (อัตราดอกเบี้ย 9 เดือน เฉลี่ย 3.52% ต‹ อป‚) เงื่อนไขเปดบัญชีและฝากขั้นต่ำรายการละ 10,000 บาท สำหรับประเภทใบรับเงินฝากประจำ (FDR) เงื่อนไขฝากขั้นต่ำรายการละ 100,000 บาทโดยรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.52% ต‹อป‚ เดือนที่ 1 ถึง 9 เริ่มใหŒบริการตั้งแต‹บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555นี้ เท‹า นั้น ” นายวรวิทยฯ กล‹าว

นายวรวิทยฯ กล‹าวเพิ่มเติมว‹า สำหรับลูกคŒาที่เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย กับ ธอส. ขั้นต่ำ 500 บาท จะไดŒรับฟรีบัตร ATM โฉมใหม‹ “GHB Lifestyle Card” 4 แบบ 4 สไตล พรŒอมสิทธิประโยชนพิเศษรับ 3 ฟรี! ไดŒแก‹ ค‹า ธรรมเนียมแรกเขŒา 50 บาท ค‹าธรรมเนียมป‚แรก 100 บาท และค‹าธรรมเนียมการทํารายการ      ระหว‹างธนาคารรัฐ 3 แห‹งทั่วประเทศ ไดŒแก‹ ธนาคาร อาคารสงเคราะห ธนาคารออมสิน   ธนาคารอิสลาม และธนาคารพาณิชยในเขต กรุงเทพฯ ปริมณฑล

นายวรวิทยฯ กล‹าวในตอนทŒายว‹า ธนาคารอาคารสงเคราะหในฐานะผูŒนำสินเชื่อเพื่อบŒานมากว‹า 59 ป‚  สามารถสรŒางโอกาสให้    คนไทยมีที่ อยู‹อาศัยเปšนของตนเองไปแลŒวกว‹า 2 ลŒานครอบครัว จากนี้ไป ธอส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ พรŒอมที่จะเปšนที่พึ่งใหŒ กับพี่นŒองประชาชน มุ‹งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินควบคู‹กับการพัฒนาคุณภาพการใหŒ บริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคŒา.