หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

แพร่จัดมหกรรมผ้าด้นมือ ส่งเสริมอาชีพ-เพิ่มรายได้

Author by 6/02/16No Comments »

1             จังหวัดแพร่จัดมหกรรมผ้าด้นมือ ตามโครงการมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่รัฐบาล และกระทรวงมหาด ไทย ได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยจังหวัดแพร่ได้กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ซึ่งเป็นอาชีพหัตถกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้มีอาชีพ มีงานทำ และมีรายได้เพิ่มขึ้น

การดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ได้สนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตผ้าด้นมือ จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมือง อำเภอสูงเม่น อำเภอสอง อำเภอร้องกวาง อำเภอเด่นชัย และอำเภอหนองม่วงไข่ รวม 340 ราย มีการดำเนินการจำนวน 6 กิจกรรมคือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้ผลิตผ้าด้นมือ การอบรมส่งเสริมอาชีพผ้าด้นมือ การฝึกอบรมทักษะผ้าด้นมือ การฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ และการส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดให้ผู้ผลิตผ้าด้นมือ ภายใต้ชื่อ “มหกรรมผ้าด้นมือ” เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ณ บริเวณลานห้างมาร์คโฟร์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ผลิตผ้าด้นมือ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดแพร่ และจังหวัดใกล้เคียง นำสินค้ามาร่วมจำหน่าย จำนวน 60 กลุ่ม งานประสบความสำเร็จอย่างดี.