หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ได้งาน…ได้บุญ….เพื่อความปรองดองสมานฉัน

Author by 1/03/16No Comments »

01      จากการที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดงานตามโครงการ “สร้างงาน สร้างบุญ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดเชียงใหม่”เมื่อไม่นานมานี้ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ถนนสุเทพ ต.สุเทพ อ.มือง จ.เชียงใหม่ นางเยาวภา พิบูลย์ผล  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า

                การจัดงานครั้งนี้  ได้บรรลุวัตถุประสงค์ดั่งที่ตั้งไว้ทุกประการ  มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย  นักเรียน นักศึกษา  ผู้ว่างงาน  นายจ้าง  ประชาชนทั่วไป และทหาร  จำนวน 2,134 คน ได้ปัจจัยสมทบทุนสร้างฉัตรทองคำแท้และประดับเพชรยอดฉัตรองค์พระเจดีย์  นำถวายวัดจำนวน 271,964 บาทนายปวิณ  ชำนิประศาสน์  ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  พระราชรัชมุนี  เจ้าอาวาสวัดสวนดอก  เป็นองค์แสดงธรรมบรรยาย  มีกิจกรรมด้านส่งเสริมการมีงานทำ สิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและอื่นๆ

ผู้เข้ารับฟังธรรมบรรยายนอกจากจะมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน นายจ้าง ประชาชนทั่วไป และทหารแล้วยังมีนักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรเข้ารับฟังธรรมบรรยายผ่านล่ามภาษามืออีกด้วยกิจกรรมนัดพบแรงงานเพื่อการมีงานทำในประเทศ  ซึ่งมีบริษัทร่วมรับสมัคร จำนวน 40 แห่ง จัดหาตำแหน่งงานว่างจำนวน 233 ตำแหน่ง 1,483 อัตรา  รับลงทะเบียนหางาน จำนวน 315 คน  ได้รับการบรรจุงานทันที 151 คนรอผลบรรจุงาน 164 คน

กิจกรรมจัดหางานต่างประเทศโดยรับลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 68 คน  กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำ โดยบริการให้คำปรึกษาอาชีพ บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ส่งเสริมอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ จำนวน 15 อาชีพ ได้แก่ การแต่งหน้าทำผมแฟชั่น, งานปักด้วยจักรคอมพิวเตอร์ จากร้าน PINN SHOP, การทำมะพร้าวทานทั้งลูก, Drone การถ่ายภาพจากมุมสูง, การทำสบู่แฟนซี, โหราพยากรณ์,”เฮลท์ล้านนาสปา” สปาเพื่อสุขภาพ,”กาแฟรามิโน่” กาแฟเพื่อสิ่งแวดล้อม,”ซูชิ” อร่อยคุ้มค่า ราคาโดนใจ,ซอพื้นเมือง, ตอกลายล้านนา,Mocktail เพิ่มอาชีพ, ที่คาดผมแฟนซี, ธุรกิจออนไลน์,การแกะสลักผักและผลไม้

นิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ อาทิ ประชาสัมพันธ์กรมการจัดหางานสัญจร โครงการ 3ม. การให้บริการรถMobile Unitและการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุนๆ ละ 3,000 บาท

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดมา  ส่งผลให้การดำเนินงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ.