หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

เปิดโลกตลาดฮาลาลสู่สากล ในลานนาเอ็กซโป 2016

Author by 22/06/16No Comments »

           5     จังหวัด เชียงใหม่ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ แถลงเตรียมจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมอาหาร และภาคบริการรับมาตรฐานสากลเปิดโลกตลาดฮาลาล สู่สากลภายในงานลานนาเอ็กซโป  2016

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.59 ที่โรงแรมศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตก จ.เชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ภราดร สุรียพงษ์ ผช.ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่   ร่วมกันแถลงข่าว การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหาร และภาคบริการให้ได้รับมาตรฐานสากล  Halal Product Fair 2016 เปิดโลกตลาดฮาลาลสู่สากล ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่สากล ภายในงาน Lanna Expo 2016 ปีนี้

โดยนายสำเริง กล่าวว่า ทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำยุทธศาสตร์ที่จะทำให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐานโดยเฉพาะสาขาด้านอิสลาม ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ผลิตอาหารและบริการฮาลาลจำนวนมาก และเชียงใหม่ยังเป็นเมืองท่องเที่ยว จึงได้จัดทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารและภาคบริการมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยสองครั้งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในด้านการประชาสัมพันธ์ และการดำเนินธุรกิจและการตลาด สำหรับปีนี้มีความมุ่งหวังในการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยเฉพาะการเจรจาธุรกิจ ที่ได้มีการโรดโชว์ที่ จ.ภูเก็ตและพังงา ซึ่งก็สนใจมาร่วมงานดังกล่าวด้วย ซึ่งตลอดงานที่ได้ดำเนินการครั้งนี้ก็คาดหวังว่าจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจองเชียงใหม่และภาคเหนือได้มาก โดยเฉพาะงาน Lanna Expo 2016 ปีนี้คาดหวังจะมีคนชมงานวันละไม่ต่ำกว่า 40,000 คนเท่าๆปีก่อนและเกิดการซื้อขายในงานวันละไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทมีการเจรจาสั่งซื้อเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 1,200-1,500 ล้านบาท

นายสำเริง กล่าวว่า ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในด้านการผลิตอาหารฮาลาล โดยเฉพาะจังหวัดในเขตภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ รวมถึงเป็นแหล่งผลิตอาหารแปรรูปสินค้า SMEs และหัตถกรรมเพื่อการส่งออก รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการบริการที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศและระดับนานาชาติ นอกจากอุตสาหกรรมอาหารแล้วยังมีสินค้าและบริการที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ จึงมีความจำเป็นในการจัดเตรียมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ถูกต้องตามหลักที่ศาสนากำหนด ทั้งนี้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เส้นการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียนหรือ AEC จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะส่งเสริมศักยภาพและการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคให้สามารถต่อยอดสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลกได้ จากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีความพร้อมทั้งเรื่องหน่วยงาน ภาคศาสนา ภาคการศึกษา ภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานฮาลาล มีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและอาหารฮาลาลในพื้นที่ภาคเหนือ มีสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรมีภาคเอกชนที่ร่วมกันผลักดันด้านการส่งออกสินค้าย่านฮาลาลเพิ่มขึ้น รวมถึงมีตัวแทนกงสุลต่างประเทศจำนวนหลายประเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่โดยหลักของกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตสินค้าและบริการฮาลาลในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เกิดการเชื่อมโยงรวมตัวกันสร้างความเข้มแข็งเพื่อส่งเสริมการเปิดตลาดสินค้าฮาลาลและเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจและอุตสาหกรรมฮาลาลของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เกิดการรับรู้แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ

ขณะที่ ดร.ภราดร สุรียพงศ์ ผช.ผอ. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในภูมิภาคอาเซียนทุกประเทศพยายามยกระดับมาตรฐานฮาลาลของตนเอง และสร้างแบรนด์ของตนเอง สำหรับไทยก็ได้รับการยกย่องเรื่องมาตรฐานฮาลาลซึ่งมีคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำงานร่วมกัน ซึ่งมีทั้งนักการศาสนาและนักวิชาการมาตรวจสอบมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ และทำให้หลายประเทศได้นำรูปแบบไปใช้ สำหรับประเทศที่ส่งออกอาหารฮาลาลสูงเป็นอันดับแรก คือ บราซิล ออสเตรเลีย ซึ่งการสร้างมาตรฐานเป็นที่ยอมรับไม่จำเป็นต้องเป็นประเทศมุสลิม อย่างไรก็ตามทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสร้างนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับหน่วยงานทางศาสนาเพื่อยกระดับมาตรฐานฮาลาลในประเทศไทย เพราะในตลาดโลกยังมีความต้องการอาหารฮาลาลอีกมากและไทยก็ยังมีโอกาสอีกมาก โดยตั้งเป้าให้กิจกรรมครั้งนี้ได้เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการและตลาดฮาลาล ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ให้มีศักยภาพก้าวไปสู่การแข่งขันระดับโลกและขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการใหม่ที่สนใจอยากจะร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเข้าสู่มาตรฐานฮาลาล ปัจจุบันในจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกอบการจำนวนมากที่เข้ามาขอรับมาตรฐานฮาลาลและได้รับการรับรอง กว่า 100 รายมีสินค้าและสถานประกอบการที่ได้รับการตอบรับและส่งออกอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมฮาลาลครบวงจรอีกหลายแห่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของตลาดฮาลาลและเป็นการเพิ่มขีดศักยภาพของภาคธุรกิจในภาคเหนือให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียนที่จะเกิดขึ้นและพัฒนาภาคธุรกิจฮาลาลไปสู่ระดับโลกได้ในอนาคต

ด้าน  นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ธุรกิจฮาลาลทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้พยายามผลักดันร่วมกับคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือและกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งปัจจุบันเรื่องของอุตสาหกรรมฮาลาลกลายเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ และเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีแรงขับเคลื่อนร่วมกันทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน 150 บริษัท โดย 90% เป็นผู้ประกอบการที่นับถือศาสนาพุทธ มีประมาณ 10% ที่นับถือศาสนามุสลิม และผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 แสนชนิดและสร้างมูลค่าให้กับจังหวัดเชียงใหม่ปีละไม่น้อยกว่า 1 แสนล้านบาท ขณะเดียวกัน สัดส่วนในการส่งออกอาหารฮาลาล โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนที่มีศักยภาพอาหารเกษตร การแปรรูปและบรรจุหีบห่อ มีสถาบันการศึกษามาช่วยเหลือสนับสนุน ประกอบกับการเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งอาเซียนและจีนซึ่งมีประชากรมุสลิมจำนวนมาก ดังนั้นศักยภาพของเชียงใหม่ทั้งวัตถุดิบ สินค้า ผลิตภัณฑ์ และเส้นทางคมนาคมในการส่งออกสินค้า เชียงใหม่จึงมีความเหมาะสมอย่างมาก สำหรับกิจกรรม Halal Product Fair 2016 ในงาน Lanna Expo 2016 ช่วง 30 มิ.ย.- 6 ก.ค.ปีนี้ จะมีผู้ประกอบการทั้งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และจากประเทศจีนมาร่วมงานประมาณ 100 บูธ และบรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซียและสิงคโปร์จะมาจับคู่ธุรกิจและร่วมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมฮาลาลสู่สากล มีนิทรรศการและลานน้ำชาฟรีตลอดในงานดังกล่าว .