หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

3 องค์กรลงนามขายพันธุ์ชะมดฯ ต่อยอดเศรษฐกิจ

Author by 27/07/16No Comments »

   2             องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.59 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผอ.องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุรัช ธนูศิลป์ ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และนายกมลไชย คชชา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ MOU ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ดและอีเห็น เพื่อพัฒนาต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

โดยนายเบญจพล  นาคประเสริฐ กล่าวว่า การ MOU ความร่วมมือทางวิชาการทั้ง 3 หน่วยงานจะร่วมกันจัดตั้งศูนย์สาธิตการเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ดและอีเห็น  เพื่อใช้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ร่วมกันสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ พัฒนาบุคลากร 3 องค์กร ในด้านการวิจัย อนุรักษ์ พัฒนากิจกรรม การจัดการแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้การเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ดและอีเห็นสู่เกษตรกร

นายสุรัช ธนูศิลป์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำริในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ เพื่อรักษาต้นน้ำ เพื่อส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน นำไปสู่การต่อยอดการวิจัยและสาธิต เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูล ในเนื้อที่กว่า 8,500 ไร่ รวมทั้งการขยายให้พื้นที่นี้เป็นสวนสัตว์เปิดในอนาคต

ด้าน นายกมลไชย   กล่าวว่า ยินดีสนับสนุนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เพราะปัจจุบันชะมดเช็ดเลี้ยงยังมีน้อยมาก หวังให้เกิดการขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสูงขึ้นกว่าเดิม เพราะชะมดเช็ด 200 ตัว สามารถให้ไขได้เพียง 1 กิโลกรัมเท่านั้นใน 1 เดือน แม้จะมีราคา 100,000-200,000 บาท ถือว่ายังไม่คุ้มค่า

สพ.ญ.ดร.อัมพิกา ทองภักดี หัวหน้าฝายวิจัย สำนักอนุรักษ์ และวิจัย องค์การสวนสัตว์ฯ กล่าวว่า ชะมดเช็ด ถือเป็นสัตว์ป่าเศรษฐกิจ สร้างรายได้จำนวนมากให้กับผู้เลี้ยงและชุมชนใน จ.เพชรบุรี โดยไขที่ได้จากต่อมใต้หางของชะมดเช็ดมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมาก เพราะนำมาต่อยอดทำธุรกิจเครื่องหอม และยาแผนโบราณ ต่อมาจึงเริ่มมีการเพาะเลี้ยงและแพร่หลาย แต่ชะมดเช็ดยังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ต้องอนุญาตในการเพาะเลี้ยง เพื่อดำเนินการทางวิชาการและต่อยอดทางเศรษฐกิจ ส่วนอีเห็น มีการเลี้ยงเพื่อผลิตกาแฟที่มีมูลค่าสูง เป็นที่รู้จักกันในนามของกาแฟขี้ชะมด กินผลผลิตกาแฟที่สุกจนเป็นผลเชอรี่ และถ่ายอุจจาระออกมาเป็นเมล็ดกาแฟ

ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ หน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงานได้ร่วมกันกำหนดรายละเอียดเฉพาะเรื่องภายใต้ขอบเขตแห่งข้อตกลง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และหรือข้อบังคับของแต่ละฝ่ายต่อไป ตามวัตถุประสงค์และแนวทางความร่วมมือ ที่ 3 หน่วยงาน จะร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์.