หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

GISTDA พัฒนาระบบ iMap Platform นำร่องใช้ในพื้นที่เชียงใหม่ เชื่อมโยงข้อมูลบริหารจัดการ COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พัฒนาระบบ iMap Platform นำร่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ​อีก 4​ จังหวัด เชื่อมโยงข้อมูลบริหารจัดการ COVID-19 โดยนำข้อมูลภูมิสารสนเทศจากระบบดาวเทียมมาใช้ในการควบคุมโรค​อย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (22 พ.ย. 64) ที่โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการระบบบริหารสถานการณ์รองรับการแพร่ระบาดโควิด-19​ โดย iMap Platform ซึ่งจะมีการนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือ Covid-19​  เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมารวบรวมไว้ในที่เดียวกัน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในช่องทางเดียวกัน ผ่านทาง iMAP Platform ซึ่งถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับผู้ใช้งานในระดับนโยบาย และผู้ใช้งานที่เป็นระดับปฏิบัติการจากหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในระดับจังหวัด โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม

 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ   GISTDA ร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ได้ดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบบริหารสถานการณ์รองรับการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยได้พัฒนาระบบ iMAP ที่เน้นการบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งข้อมูลด้านสาธารณสุข ข้อมูลประชากร หรือข้อมูลที่ตั้งโรงงาน ตลาด ชุมชนแออัด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์ร่วมกันจนนำไปสู่แนวทางดำเนินการต่อไป ปัจจุบันระบบบูรณาการข้อมูล หรือ iMAP สามารถสนับสนุนการทำงานให้กับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในระดับจังหวัด โดยใช้ภูมิสารสนเทศและข้อมูลภาพจากดาวเทียมมาช่วยกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจนนำไปสู่การควบคุมพื้นที่ระบาดได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยจะนำร่องใช้กับพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี ตาก และภูเก็ต ก่อนในระยะแรก

 ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค เป็นผู้อนุญาตการเข้าใช้ระบบเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน พร้อมทั้งอนุญาตให้เชื่อมโยงข้อมูลจากแอพพลิเคชันหมอชนะ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์และสามารถติดตามข้อมูลที่น่าสนใจจาก Dashboard ซึ่งเป็นการอัพเดตข้อมูลของจำนวนผู้ป่วยในปัจจุบันได้อีกด้วย เช่น​ แสดงผลการวิเคราะห์ความปลอดภัยของพื้นที่ต่อเชื้อโควิด-19 แสดงผลการประมาณการรายได้จากภาคการท่องเที่ยว แสดงผลภาพรวมของสถานการณ์โควิด-19​ ในระดับอำเภอ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ​ ทั้งจำนวนเตียงคงเหลือ จำนวนยาคงเหลือและข้อมูลสำคัญ​อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร​จัดการ​สถานการณ์​ในภาพรวม

 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว การนำระบบ iMap Platform มาใช้จะช่วยในเรื่องของการกำหนดมาตรการ การบังคับใช้มาตรการ ตลอดจนการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาจากฐานข้อมูล ข้อเท็จจริงที่มีความแม่นยำ ครบถ้วน และทันสมัย เพราะมาตรการต่างๆ ของจังหวัดจะส่งผลกระทบโดยตรงกับเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน ดังนั้นการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ.