หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

PEA เปิดบริการส่งข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์มือถือทุกระบบ

Author by 29/04/14No Comments »

ฝ่ายประชาสัมพันธ์แจ้งว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA   เปิดให้บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ผ่านโทรศัพท์มือถือทุกระบบ เพื่อลดเอกสาร ลดการเดินทาง ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย  โดยมีข้อกำหนดการบริการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ ดังนี้  1.  บริการรับ-ส่งข้อความสั้น (Short Messages Service : SMS) เป็นการให้บริการเสริมของ PEA  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ทาง SMS  ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับบริการ2.  การให้บริการ SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือประกอบด้วย แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนกำหนดชำระเงินค่าไฟฟ้า 2 วัน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต 2 วัน แจ้งเตือนกรณีที่ PEA  ไม่สามารถหักเงินค่าไฟฟ้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัตรเครดิตได้ แจ้งเตือนกรณีที่ PEA  ตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าดับตามแผน หรือกรณีไฟฟ้าดับฉุกเฉิน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ แจ้งค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการต่าง  แจ้งข้อมูลข่าวสาร และงานธุรการต่าง แจ้งข้อเสนอแนะต่าง เกี่ยวกับการบริการของ PEA หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ

การส่งข้อความ SMS  จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ PEA  ให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ หากผู้รับบริการไม่ได้รับข้อความด้วยเหตุใด ๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของ PEA เช่น กล่องข้อความในโทรศัพท์มือถือของผู้รับบริการเต็ม หรือถูกระงับการรับ SMS เป็นต้น  ไม่ถือเป็นความผิดของ PEA  ผู้รับบริการไม่สามารถอ้างเหตุดังกล่าวเพื่อปฏิเสธการชำระค่าไฟฟ้าหรือค่าบริการต่าง ๆ  หรือของด/ลดค่าปรับ/ดอกเบี้ย  เนื่องจากการชำระเงิน ค่าไฟฟ้า/ค่าบริการให้แก่ PEA ล่าช้า หรือเรียกร้องให้ PEA ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือยกเลิกการรับบริการ ผู้รับบริการต้องแจ้งให้ PEA ทราบ  และ PEA จะแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงให้ผู้รับบริการทราบผ่านทางข้อความ SMS และกรณี PEA  ไม่สามารถส่งข้อความ SMS  ให้ผู้รับบริการตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้นานติดต่อกัน 2 เดือน  PEA ขอสงวนสิทธิ์ระงับบริการ SMS ในเดือนถัดไป  เพื่อตรวจสอบความผิดพลาด หากสาเหตุมิได้เกิดจาก PEA   PEA จะยกเลิกการให้บริการทันที

อย่างไรก็ตาม PEA ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการ หรือเปลี่ยนแปลงข้อตก ลงการให้บริการได้ตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้า ผู้ต้องการสมัครบริการรับ-ส่งข้อความสั้น (SMS)  สามารถสมัครบริการได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ใกล้บ้านท่าน  หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1129  PEA Call Center