หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

กระทรวงแรงงานจัดใหญ่ร่วม ผวจ.ชม.พบประชาชน

Author by 8/03/15No Comments »

แรงงานจังหวัด        นับเป็นงานใหญ่ในรอบปีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชน ภายใต้แนวคิด รักแรงงานสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชัน พร้อมกับงานผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน มีทั้งส่วนราชการทุกกระทรวง รวมถึงภาคีภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2558ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ น.ส.กัญจนา กลิ่นทอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าจะมีการจัดงาน กระทรวงแรงงานพบประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด รักแรงงานสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชัน ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2558 งานดังกล่าว เป็นการบูรณาการ ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แนะนำบริการ      ที่ดี ครอบคลุมภารกิจด้านการให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ ให้เข้าถึงการบริการของรัฐ เป็นการ       สร้างงานสร้างรายได้ โอกาสในอาชีพอย่างยั่งยืนกับประชาชน ได้รับบริการด้านแรงงานอย่างรวดเร็ว  ทั่วถึง

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมผู้ว่าฯพบประชาชน “จาวเหนือม่วนใจ คนไทยมีงานทำ” ในงาน พร้อมกิจกรรมนัดพบแรงงาน มหกรรมส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพ และทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การจัดนิทรรศการด้านแรงงาน การให้บริการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ บริการตรวจสุขภาพบริการด้านการเกษตร การออกหน่วยของส่วนราชการ และภาคเอกชนมาออกร้านจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที การจัดเวทีคอนเสิร์ต ของศิลปิน ต่างๆมากมายด้วย งานเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึงค่ำทั้งสองวัน.

นักข่าวธรรมดา/รายงาน