หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

กลุ่มสตรีนวดไทยแม่สะเรียงสมัครสอบมาตรฐานฝีมือ

Author by 20/05/14No Comments »

d37fa50482af6aa89311854605cddd17         เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 57 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ที่ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ้านน้ำดิบ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง โดยทดสอบสาขาอาชีพพนักงานนวดไทย แก่กลุ่มผู้สนใจทั่วไป ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกลุ่มสตรีนวดไทยตำบลแม่ยวม ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน จำนวน 23 คน

การจัดการทดสอบฯครั้งนี้ เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถ ในการทำงานของพนักงานนวดไทย ตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการในการได้รับการบริการที่มาตรฐานที่ทางศูนย์ฯ ให้การรับรอง.