หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

คนอยู่ร่วมกับป่า อย่างผาสุกและยั่งยืน กับศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Author by 1/08/12No Comments »

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ (สวทช. ภาคเหนือ) จัดสัมมนาเรื่อง “10 ปีโครงการ iTAP สวทช. ภาคเหนือ” ณ ห้องอิมพีเรียลฮอล์ 1 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555  โดยมี ดร.ณรงค์        ศิริเลศวรกุล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. เป็นประธานเปิดงาน

นางสาวปิยะฉัตร ใคร้วานิช  รักษาการผู้อำนวยการสวทช. ภาคเหนือ เปิดเผยว่า “การจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อช่วยในการพัฒนา และเสริมสร้างขีดจำกัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่นภาคเหนือ อาทิ การเพิ่มยอดขาย เพิ่มรายได้ สร้างธุรกิจใหม่ ปรับปรุงสินค้า และกระบวนการผลิต ยกระดับมาตรฐาน เป็นต้น

ทั้งนี้ สวทช. ภาคเหนือยังทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ มากมายทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการในภาคเหนือ สำหรับผลการดำเนินงานของโครงการ iTAP สวทช. ภาคเหนือ ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมามีโครงการเกิดขึ้นทั้งหมด 414 โครงการ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโครงการ iTAP สวทช. ภาคเหนือ ได้มีส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมภาคเหนือให้มีการพัฒนาอุสาหกรรมหลักๆ ของภูมิภาค ทั้งภาคเกษตร ภาคหัตถกรรม ตลอดจนอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม และชุมชนในภาคเหนือ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำแป้งเพื่อใช้ในการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว โครงการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟอราบิก้าแบบผสมผสานเพื่อการผลิตกาแฟอินทรีย์ ฯลฯ. อีกทั้งยังมีการเสวนาในหัวข้อต่างๆ เช่นงาน iTAP สวทช. ภาคเหนือ 10 ปีที่ผ่านมา & แนวทางในอนาคต, ทิศทาง “บูรพาวิวัฒน์” กับภาคอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือ, ลดพลังงานขั้นเทพ, เตรียมตัวสู่อาเซียนกับการเป็นเซียนการค้าเสรี โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก.