หน้าหลัก » ข่าวท่องเที่ยว, ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมมัคคุเทศก์จากทั่วประเทศ หลักสูตร “Train the Trainer for Local Wisdom, Plantations and Herbal Heritages”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการฝึกอบรมมัคคุเทศก์หลักสูตร “Train the Trainer for Local Wisdom, Plantations and Herbal Heritages”  ระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 63 ณ โรงแรมเอ็มเพรส พรีเมียร์เชียงใหม่ รวม 5 วัน  เพื่อเสริมศักยภาพมัคคุเทศก์หรือนักพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการเป็นนักสื่อความหมายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ดำเนินการจัดการอบรมโดยคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

           สำหรับการอบรมในครั้งนี้  คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้รับเกียรติจากอาจารย์สร้อยนภา  พันธุ์คง  เลขาธิการสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เป็นผู้ร่างหลักสูตร  และวิทยากรตลอดการฝึกอบรม    การฝึกอบรมเป็นการอบรมทั้งภาคทฤษฎี  และปฏิบัติแบบเข้มข้น ในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ  อาทิ หลักการสื่อความหมายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างมืออาชีพ, เทคนิคการสื่อความหมายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว, การวางแผนและออกแบบการสื่อความหมาย และกรณีศึกษาการสื่อความหมายในมิติต่างๆ ทางการท่องเที่ยว เป็นต้น

ดร.กีรติ  ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หัวหน้าโครงการฯ เปิดเผยว่า “การฝึกอบรมหลักสูตร “Train the Trainer for Local Wisdom, Plantations and Herbal Heritages” ในครั้งนี้  เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ “พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจการบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ  สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน  และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง  รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม”  ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว  และยังคงได้รับการตอบรับที่ดีมากจากมัคคุเทศก์ทั่วประเทศ  ตั้งแต่การรับสมัครที่มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก   ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจในการฝึกอบรมและร่วมทำกิจกรรมอย่างเต็มที่  ทำให้ทุกหัวข้อการอบรมที่วิทยากรนำมาให้ความรู้นั้นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ซึ่งหลังจากนี้ทางคณะฯ ยังวางแผนที่จะต่อยอดกิจกรรมด้วยการเชิญมัคคุเทศก์ที่มีศักยภาพเข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงเพื่ออบรมผู้นำชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ทำงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้มีทักษะในการเป็นนักสื่อความหมายที่ดี  อันจะเป็นแรงหนุนสำคัญในการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูงได้ในอนาคต”