หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

รับสมัครคนพิการฝึกอาชีพฟรี จาก 17 จังหวัดในภาคเหนือ อายุ 14 – 40 ปีทั้งชายและหญิง

Author by 29/04/14No Comments »

          ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน  รับสมัครคนพิการทั่วภาคเหนือ  เข้ารับการฝึกอาชีพฟรี  สำเร็จหลักสูตร 1 ปี  นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้  ยื่นสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึงเดือน ..  เริ่มฝึกอาชีพตั้งแต่เดือน ..นี้

นางประณมพร วชิรถาวรชัย  ผอ.ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน  แจ้งว่า  ในปีงบประมาณ 2557  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน  กำหนดเปิดการฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ  รวม 4 แผนก คือ แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า, แผนกศิลปหัตถกรรม, แผนกคอมพิวเตอร์ และ แผนกอีเลคทรอนิกส์  รับสมัครคนพิการทั้งชายและหญิง  ระหว่างอายุ 14-40 ปี  เข้ารับการฝึกอาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  สำเร็จตามหลักสูตร  สามารถนำความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพหลักได้

ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย  ช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน  ความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอาชีพ  ไม่เป็นผู้พิการทางสมองและปัญญา  จิตไม่ฟั่นเฟือน  ไม่ติดยาเสพติด  ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง  ไม่เป็นโรคเรื้อรัง  หรือโรคลมชัก   เน้นรับผู้พิการในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ  ส่วนภาคอื่นจะพิจารณาตามความเหมาะสม  มีระยะเวลาการฝึกอาชีพหลักสูตรละ 1 ปี  ไม่เสียค่าสมัครหรือค่าใช้จ่ายใดๆ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นเดือน ก.ค.2557  จากนั้นจะคัดเลือกให้เหลือ 100 คน ในเดือน ส.ค. ผั้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 100 คน  จะเข้าฝึกอาชีพที่ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน  ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  ในเดือน ต.ค.2557  เป็นตันไป ผู้สนใจยื่นสมัครได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน เลขที่ 303 หมู่ที่ 7 ต.สันทหาพน อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่  พร้อมหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ, บัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองการศึกษา หรือ ประกาศนียบัตร  รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป  รูปถ่ายเต็มตัวขนาดโปสการ์ดให้เห็นลักษณะความพิการ 1 รูป

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5310-4144  ในวันและเวลาราชการ.