หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ หน่วยงานต้นแบบการฝึกอบรมด้านบริการสุขภาพ

Author by 2/01/20No Comments »

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจหลัก 2 ประการ คือ

1) ฝึกอบรมแรงงานด้วยวิทยากร สถานที่ที่มีมาตรฐาน วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เกี่ยวกับการนวด สปา และทักษะอื่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ เช่น นวดไทยเพื่อสุขภาพ นวดสวีดิช นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย การบริการเพื่อความงาม การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ การนวดระบายน้ำเหลือง เทคนิคการนวดออฟฟิศซินโดรม การนวดสปอร์ต การนวดหน้าเพื่อความงาม ภาษาจีน/อังกฤษ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตรกลางของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เมื่อจบการฝึกอบรมจากสถาบันฯ จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือ พนักงานนวดได้

2) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา อาชีพพนักงานนวดไทย สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (สปาตะวันตก ไทยสัปปายะ) ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการหางานทั้งในและต่างประเทศได้ และยังเป็นตัววัดระดับทักษะฝีมือของตนเองเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นหัวหน้างานหรือผู้ฝึกสอนในสาขาอาชีพได้

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้ที่ โทรศัพท์ 053-330-092 โทรสาร 053-330-093
หรือทางอีเมล์ dsdwellness8@gmail.com และ Facebook ที่ facebook.com/dsdwellness ได้

01

02

03

04

04-1

04-2

05

06

06-1

06-2

07

07-1

08

09

09-1

09-2

13

13-1

13-2

13.3

14