หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ เปิดอบรม นวดไทยเพื่อสุขภาพ 

Author by 20/02/20No Comments »

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง รุ่น บพ.10/63 เพื่อรองรับการทำงานตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 3 – 26 ก.พ. 63 โดยผู้ที่ผ่านการอบรม จากสถาบันฯ จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

ก่อนฝึกอบรม สถาบันฯ ได้จัดพิธีบูชาพระบรมอาจารย์หมอชีวกโกมารภัจจ์ และพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย เพื่อแสดงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์ ครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตนรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะมานะอดทน

เพื่อจะได้เป็นความรู้ติดตัวนำไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า และเป็นขนบธรรมเนียมอันดีงามในส่วนที่เกี่ยวกับกิริยามารยาท สัมมาคารวะ และมีส่วนที่จะโน้มน้าวจิตใจมนุษย์ให้รักษาคุณความดี รักษาวิทยาการสืบเนื่องไปด้วยดี ทั้งยังจูงใจให้เป็นผู้มีนิสัยอ่อนโยนไม่แข็งกระด้าง

ทั้งนี้ สถาบันฯ มีการเปิดอบรมหลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ ให้แก่แรงงานทั่วไปที่สนใจเป็นประจำทุกเดือน ผู้สนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามที่ 053-330-092 หรือ ส่งข้อความในเฟซบุ๊คของหน่วยงานที่ www.facebook.com/dsdwellness

นวดไทย1นวดไทย2นวดไทย3นวดไทย4นวดไทย5นวดไทย6นวดไทย7นวดไทย8นวดไทย9นวดไทย10