หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ เปิดอบรม การบริการเพื่อความงาม

Author by 12/03/20No Comments »

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง รุ่น บพ.14/63 เพื่อรองรับการทำงานตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 2 – 25 มี.ค. 63 โดยผู้ที่ผ่านการอบรม จากสถาบันฯ จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ของการบริการเพื่อความงาม เทคนิคการใช้เครื่องมือ มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ โดยการฝึกในรุ่นนี้ได้สอนการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้รับการฝึกใช้ป้องกันไวรัส COVID-19 ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน

สำหรับผู้ที่สนใจฝึกอบรมด้านนวด สปา หรือหลักสูตรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-330-092 หรือ ที่ facebook www.facebook.com/dsdwellness

งาม1งาม2งาม3งาม4งาม5งาม6งาม7งาม8งาม9งาม10งาม11งาม12