หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

หลอกแรงงานไทยลอยแพแอฟริกา

Author by 26/03/12No Comments »

คนงานไทยจำนวนมากร้องเรียนต่อสถานทูตไทยในประเทศแอฟริกาใต้ ว่าถูกนายหน้าจัดหางานเถื่อนชาวไทย ร่วมมือกับชาวแอฟริกาใต้หลอกลวงไปทำงานในประเทศแอฟริกาใต้ โดยอ้างรายได้ที่สูงเกินจริง

นางสาวมาลีวรรณ เลาะวิถี จัดหางานจังหวัดลำพูน ได้รับแจ้งจากกรมการจัดหางานเกี่ยวกับแรงงานไทยหลายคนที่อยู่ในประเทศแอฟริกาใต้ ถูกนายหน้าจัดหางานเถื่อนชาวไทยร่วมมือกับชาวแอฟริกาใต้ หลอกลวงไปทำงานตามเมืองต่างๆในประเทศแอฟริกาใต้ เช่น เมืองเดอร์บัน ประมาณ 23 คน เมืองฮันเนสเบอร์ก ประมาณ 13 คน โดยอ้างว่าจะได้ค่าจ้างสูง มีที่พัก อาหาร และสวัสดิการดี ได้ปลอมแปลงเอกสารการจ้างงานซึ่งไม่มีตราประทับจากสถานทูต กรุงพริทอเรีย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทั้งหมดหลงเชื่อจ่ายเงินให้ไปประมาณรายละ 200,000 บาท เมื่อเดินทางไปถึงได้มีชายชาวแอฟริกาใต้ พาไปตามเมืองต่างๆ แต่ไม่มีงานทำ รวมทั้งไม่มีที่พักและอาหารตามที่สัญญา เมื่อรู้ว่าถูกหลอก ทั้งหมดจึงร้องทุกข์ดังกล่าว

การจะเข้าไปทำงานในประเทศดังกล่าวได้จะต้องมีสัญญาจ้างที่ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรียก่อน และจะต้องมีแบบรายงานการเดินทางไปทำงานนอกราชอาณาจักร (แบบ จง.12) ซึ่งคนหางานจะต้องนำไปแสดงที่ด่านตรวจคนหางาน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรณีมีข้อสงสัยว่ามีงานหรือรายได้จริงตามที่สายหรือนายหน้ากล่าวอ้างหรือไม่ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักบริหารแรงงานไทย ไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ในวันและเวลาราชการ.