หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

อนุกรรมการ 3 ฝ่ายมีมติค่าจ้างขั้นต่ำ ชม. วันละ 300 บาท

Author by 30/07/15No Comments »

thainews180       คณะอนุกรรมการสามฝ่ายมีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบให้คงอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเชียงใหม่ในปี 2559วันละ 300 บาท  พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าค่าใช้จ่ายตามอัตภาพและคุณภาพของลูกจ้างโดยเฉลี่ยยังเพียงพอต่อการดำรงชีพ  หากขึ้นค่าจ้างสูงไปกว่านี้  ถ้าขยับค่าจ้างสูงขึ้นค่าครองชีพจะสูงตาม ทำให้คนตกงานอีกมากแต่จะกวด ขันโรงงานที่ยังไม่จ่ายค่าแรงตามที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

ผู้สื่อข่าวรายงาน  จากการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราจ้างขั้นต่ำจังหวัดเชียงใหม่  โดยนางสาวกัญจนา กลิ่นทอง  แรงงานจังหวัดเชียงใหม่  ได้รับมอบจาก ผวจ.ให้เป็นประธานดำเนินการประชุมเมื่อไม่นานมานี้  ที่ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการกลาง  ศาลากลางจังหวัด  เพื่อพิจารณาอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำของจังหวัด  ในปี 2559 มีคณะอนุกรรมการจากฝ่ายนายจ้าง, ลูกจ้าง และ ฝ่ายภาครัฐ  เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง

หลังจากคณะอนุกรรมการพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบด้วยเหตุและผลทุกด้านแล้ว ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไว้คงเดิมวันละ 300 บาท  โดยฝ่ายนายจ้างเห็นว่าเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี  ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ปัจจุบันนายจ้างบางแห่งได้จ่ายค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่แล้ว  หากจะปรับขึ้นค่าจ้างควรคำนึงถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและของโลกด้วย  ประกอบกับผู้ประกอบการยังมีต้นทุนสูง  ยังมีคนตกงานอีกมาก  ถ้าปรับขึ้นค่าจ้างจะเป็นการผลักภาระไปที่สินค้าทำให้มีราคาสูงขึ้น

ด้านตัวแทนฝ่ายลูกจ้างเห็นว่า  ค่าจ้างที่ได้รับในปัจจุบันยังเพียงพอต่อการใช้จ่ายตามอัตภาพและคุณภาพ  ยังมีเงินเหลือเก็บอีกส่วนหนึ่ง  สามารถดำรงชีพอยู่ได้  ถ้าค่าแรงงานสูงขึ้นนายจ้างจะประกอบกิจการลำบากยิ่งขึ้น  เห็นควรคงไว้ในอัตราเดิมวันละ 300 บาทส่วนอนุกรรมการฝ่ายภาครัฐเห็นว่า  ค่าจ้างจริงที่ลูกจ้างได้รับขณะนี้มากกว่าค่าใช้จ่ายตามอัตภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 95.24 บาทต่อวัน  และมากกว่าค่าใช้จ่ายตามคุณภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 84.76 บาทต่อวัน  ดังนั้นจึงควรคงไว้ในอัตราเดิม

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า  คณะอนุกรรมการให้ความเห็นว่า  เมื่อไม่ปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ  ควรคำนึงถึงการพัฒนาฝีมือแรงงาน   ในวิชาชีพเฉพาะให้มากกว่า 35 สาขาอาชีพ เช่น สาขาการบัญชี  อาจเพิ่มเป็นค่าวิชาชีพเฉพาะ  นายจ้างควรพิจารณาถึงการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน  และควรมีการตรวจสอบสถานประกอบการบางแห่งที่ยังไม่จ่ายค่าจ้างวันละ 300 บาท  ให้มีการจ่ายค่าจ้างแรงงานตามที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเท่าเทียมกัน

หลังการประชุม   นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง  สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  แจ้งต่อผู้สื่อข่าวว่า  จะได้สรุปมติการประชุมคณะอนุกรรมการ  รายงานไปยังคณะอนุกรรมการค่าจ้างกลางเพื่อทราบต่อไป.