หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

อบรม…รศ.อาคม กาญจนประโชติ ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

Author by 2/08/12No Comments »

อบรม…รศ.อาคม กาญจนประโชติ ที่ปรึกษาอธิการบดี  ด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรมวิทยากรกระบวนการการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) โครงการจังหวัดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ม.แม่โจ้ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 โดยมี นายไพรัช โตวิวิวัฒน์ ผู้จัดการโรงสีข้าวไชยวิวัฒน์และบริษัทนีลแลนด์ เป็นวิทยากร.