หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

เกษตรโชว์ วิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมเมตตานารีวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557

Author by 11/06/14No Comments »

22 copy          จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด  ปี 2557 ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาวิสาหกิจชุมชนเด่น และกระตุ้นการพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจ ตลอดจนการเผยแพร่เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานเด่น และ  ในปีนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2557 คือ วิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมเมตตานารี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เป็นคณะทำงานการประกวด ประกอบด้วย พัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่, อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่,ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่, ผอ.ธกส., สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาเห็นความโดดเด่นของกลุ่มที่ทำให้ได้รับรางวัลคือ มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหาร ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ และมีการดำเนินงานแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ กิจกรรมของกลุ่มมีอยู่ 2 กิจกรรม คือ งานเย็บปักถักร้อย และงานเย็บผ้าจีวรพระสงฆ์ ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ คือ งานฝีมือที่มีความละเอียด ประณีต ผลจากการประกอบกิจการได้สร้างอาชีพ และรายได้ ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถขยายตลาดสินค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งกลุ่ม มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ที่ทันสมัยและต่อเนื่องจนได้รับมาตรฐานสินค้า และยังได้พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอด กระบวนการบริหารจัดการ และการสืบสารภูมิปัญญาอีกด้วย

“วิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมเมตตานารี” อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ในเขตพัทธสีมา วัดป่าดาราภิรมย์ เลขที่ 514/2 หมู่ 1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  กว่าจะมาเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้  มีประวัติความเป็นมาและการบริหารจัดการกิจกรรมกลุ่มที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เริ่มต้นจากปี พ.ศ.2517 หลวงพ่อพุทธพจน์วราภรณ์ (จันทร์ กุสโล) ร่วมมือกับศิษยานุศิษย์ ผู้ใจบุญก่อตั้งมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท เพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตรควบคู่ไปกับการสร้างองค์กรให้ชาวบ้านมีความเข้มแข็ง เป้าหมายเกษตรกรชาย จัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรพัฒนา เกษตรกรหญิงจัดตั้งเป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมและงานฝีมือ เรียกว่ากลุ่มเมตตานารี  เพื่อใช้เวลาว่างจากการทำนา  ทำสวน ทำไร่ ฝึกอาชีพสร้างรายได้เสริม เช่น งานตัดเย็บ การถัก การทอ การประดิษฐ์ดอกไม้ ของชำร่วย เพื่อใช้เองและพัฒนาไปสู่การผลิตเพื่อจำหน่าย

Untitled-1 copy          นางศิริพันธ์  วิรัตน์เกษม เกษตรอำเภอแม่ริม กล่าวว่า “วิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมเมตตานารี” ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 7 เมษายน  2549 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม มีสมาชิกและสมาชิกเครือข่าย ทั้งสิ้น 345 ราย เพื่อให้เข้าถึงแหล่งวิชาความรู้และมีหน่วยงานที่ปรึกษาบูรณาการอย่างมากมาย ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่ริม และเทศบาลตำบลแม่ริม เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายและสร้าง    ชื่อเสียง ได้แก่ ผ้าถัก ปลอกหมอน ผ้ารองแก้ว ผ้ารองจาน ผ้าปูโต๊ะอาหาร ผ้าคลุมเตียง ผ้ารองแจกัน ผ้าเช็ดมือ ผ้าแต่งโต๊ะอาหาร เครื่องอัฐบริหาร เครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์ ผลิตภัณฑ์การเกษตร เช่น ปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำส้มควันไม้ น้ำหมักชีวภาพ สมุนไพรอบแห้ง   ข้าวอินทรีย์ ข้าวกล้อง เมล็ดธัญพืช เป็นต้น  โดยมีการฝึกอบรมสมาชิกเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า ประดิษฐ์คิดค้นลวดลายใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา จนได้ลวดลายปักที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่ม เช่น ลายอัมพร ลายลองลี ลายลูกตาล ซึ่งตั้งตามชื่อผู้คิดค้นลวดลาย

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต่อว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม เป็นพี่เลี้ยงเตรียมความพร้อมให้กับวิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมเมตตานารีเพื่อผลักดันเข้าประกวดในระดับเขตและระดับประเทศต่อไป

หากท่านใดได้ผ่านหรือแวะไปเที่ยวที่อำเภอแม่ริม  เชิญแวะมากราบพระขอพร  ที่วัดป่าดาราภิรมณ์ ซึ่งเป็นพระอารามหลวงและวัดพัฒนาตัวอย่าง บรรยากาศสงบ ร่มรื่น สวยงาม  ก่อนกลับอย่าลืมอุดหมุนผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมเมตตานารี แล้วท่านจะไม่ผิดหวังในความเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่.

ฐานพัชร์ เลิศจารุอนันต์ ข้อมูล

มัฑนา ธรรมใจ เรียบเรียง

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่